Page 12 - Packaging 4/2021
P. 12

DODAVATELÉ / RAŽBA
  Ražba a udržitelnost
Diskuse o změně klimatu a provedení nezbytných opatřeních jsou dnes již na denním pořádku. Jedním z témat je udržitelnost, která úzce souvisí i s obaly a značením produktů. Zaměřují se na ni všechny výrobní značky a využívají ji také pro své marketingové kampaně.
 Jak se snoubí ražba KURZ
s udržitelností popisuje Svetla- na Holečková, marketingová manažerka:
„Ani nám není toto téma lho- stejné. Jak asi víte, KURZ
je světovým lídrem a inovátorem ve vývoji a výrobě materiálů pro
technologii horké a studené ražby. Našim zákazníkům představujeme nejen produkty šetrné k životnímu prostředí, ale zavazujeme se také
k odpovědné ochraně životního prostředí, což je téma, které bych vám ráda dnes přiblížila:
KURZ přijímá odpovědný přístup
a dobrovolně zavádí opatření pro větší ochranu životního prostředí, než vy- žaduje zákon. Vytvořili jsme aktivní, na míru šitý systém environmentální-
TEXT: SVETLANA HOLEČKOVÁ • FOTO: KURZ
ho managementu (podle ISO 14001), který je řízen z centrály ve Fürthu (Německo) a každý den je sledován
a implementován našimi zaměstnanci. Environmentální povědomí společ- nosti KURZ poskytuje a komunikuje se značkami a zákazníky komplexní informace o recyklovatelnosti obalů zušlechtěných produkty KURZ pro ražbu a dokumentuje to, jak zůstává recyklovatelnost obalů po ražbě naši- mi testovanými produkty nedotčena.
Důvodem, proč je pro nás udržitel- nost velkým tématem je, že KURZ je ve své podstatě chemická společnost. Nakupujeme pouze suroviny a z nich vyvíjíme vlastní receptury pro každou vrstvu ražební fólie. Během přísné vstupní kontroly požadujeme od našich dodavatelů písemná potvr-
zení k prokázání původu a obsahu surovin, které jsou klasifikovány
jako konfliktní. Abychom se vyhnuli škodlivým látkám, testujeme všechny suroviny na obsah těkavých látek, uhlovodíku, kadmia, olova, rtuti nebo šestimocného chromu. Z pohledu Nařízení o nebezpečných látkách (11/2010) nepředstavují naše produk- ty žádné nebezpečné materiály. Podle nařízení REACH musejí být klasifi- kovány jako výrobky (1907/2006/ES), a proto nepodléhají registraci.
Druhou perspektivou je samotný vý- robní proces. Zachytávání rozpouště- del použitých při lakování (nanášení ražebních vrstev) a 100 % odpadního vzduchu umožňuje jejich následné využití pro výrobu energie a tepla
v našich výrobních závodech. Výrob-
     12 PACKAGING 4/2021
Čistička odpadního vzduchu


   10   11   12   13   14