Page 13 - Packaging 4/2021
P. 13

DODAVATELÉ / RAŽBA
     ní proces nevyžaduje žádnou vodu, takže žádná odpadní voda nevzniká. A v neposlední řadě se nám daří meziročně snižovat emise CO2 díky investicím do výrobního procesu, jako jsou například využití energie
z udržitelných zdrojů nebo snižování odpadu díky výrobě na nejširších tiskových strojích v oboru.
KURZ řeší ochranu životního pro- středí komplexně od vývoje po nákup a od výroby až po likvidaci odpadu. Naše strategie a opatření jsou po ce- lém světě identické.
Můžeme říct, že částečně také pře- bíráme odpovědnost za zpracování našich produktů u našich zákazníků. Ve srovnání s tiskem nebo lakováním je ražba suchým procesem. V praxi to znamená zpracování bez sušení, bez emisí, vyžadující minimální spotřebu energie, což vede opět k nižší uhlí- kové stopě. Nespotřebovaný ražební materiál nemusí být zlikvidován, ale může být uložen pro další zakázky. Při ražbě, tedy při přenosu tenkých dekoračních vrstev, se na podklad ne- přenáší žádná plastová fólie. Samotný PET nosič tedy zůstává v kontrolova- ném řetězci průmyslového odpadu, který lze recyklovat.
Odpadový PET nosič, který byl dříve běžně likvidován v cyklu průmyslo- vého odpadu, umíme nyní vrátit zpět a recyklovat v rámci systému RECO- SYS®. Koncept zajišťuje sběr a pře- pravu, nebo vyzvednutí použitých ražebních fólií u zákazníka a přeměnu materiálu na nový ve vlastním recyk- lačním zařízení v recyklačním centru ve Fürthu. Použitý PET je odebírán zpět jako cenný materiál, recyklován
a vrácen do životního cyklu jako nová
surovina – vysoce hodnotný granulát RECOPOUND® pro využití v plas- tikářské výrobě. Ve střednědobém horizontu se plánuje postupné zřízení recyklačních zařízení ve všech mezi- národních výrobních závodech. Spo- lečnost prokazuje trvalou udržitelnost energie: stejně jako ve všech výrobních závodech v Německu, recyklační centrum také používá 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Aby toho nebylo málo, klademe si také otázku, co se stane s konečným produktem – obalem nebo štítkem, který si jako zákazník koupíte. Asi nejdůležitější je opět zdůraznit, že
na konečném produktu zůstává pou- ze tenká dekorační vrstva, tedy žádná plastová fólie. Na základě výsledků certifikovaných testovacích laboratoří (studie Pira, Ingede test), jsou papír
a lepenka s ražbou bez problémů re- cyklovatelné až do výše obsahu ražby v množství 1 % z celkové hmotnosti
obalu. A jak již bylo zmíněno, ražba neobsahuje nebezpečné látky. A pro srovnání, obsah hliníku v ražbě je pětkrát menší než u metalizované- ho papíru a až desetkrát menší než
v metalické barvě. Recyklace papíru a lepenky s povrchovou úpravou KURZ je kompatibilní se současnými technologiemi sběru, třídění a recyk- lace odpadu.
I řady dalších testů přinášejí pozitivní výsledky. Při procesu odbarvování lze ražbu bez problémů oddělit od pa- pírových vláken, čímž se nenarušuje samotný proces odbarvování (certi- fikováno INGEDE). U průmyslového kompostování průběžně testujeme
a vyhodnocujeme výsledky zkoušek. Např. podle DIN EN 13432 je náš produkt LUXOR MTS 220 bezpečný pro kompostování opět až do výše obsahu 1 % hmotnosti obalu bez jakéhokoliv omezení kompostování. V případě zájmu vám poskytneme snadný nástroj k nastavení tohoto limitu i pro váš produkt. Doporučení však je (v závislosti na dostupnosti sběrných zařízení nebo zařízení
na třídění papíru), že by měla být upřednostňována recyklace.
Pro další detaily, zaslání dokumenta- ce, vzorků nebo individuální podpo- ru mě neváhejte kontaktovat.
Svetlana Holečková
Business Development,
PR & Marketing Manager
LEONHARD KURZ South-East Europe e-mail: svetlana.holeckova@czkurz.com www.linkedin.com/in/svetlanaholeckova/
  Granulát RECOPOUND®
PACKAGING 4/2021 13
   11   12   13   14   15