Page 63 - Packaging 1/2022
P. 63

PRŮZKUM / CENA PRÁCE
  Česko v některých oblastech
zaostává
Český trh práce je pro investory zajímavý díky kombinaci nízkých nákladů podnikání a kvalifikované pracovní síly. Průzkum ManpowerGroup Total Workforce IndexTM porovnává trhy práce v 75 zemích světa podle 200 parametrů.
      TOP 25 zemí
Dostupnost Nákladovost Legislativa Produktivita
ČR na 25. místě
  Společnost ManpowerGroup vytvořila metriku dvou set parametrů z oblasti pracov- ního práva, dostupnosti, nákladovosti a produktivity pracovní síly pro porovnání
náročnosti náboru, udržení a řízení lid- ských zdrojů v 75 zemích světa včetně ČR. Vedle tradičních pracovních úvazků zohledňuje flexibilní pracovní sílu, al- ternativní pracovní úvazky i neformální trh práce.
Jednotlivé parametry rozděluje do čtyř skupin:
1. Dostupnost pracovní síly
2. Nákladovost
3. Produktivita
4. Legislativní omezení businessu
ManpowerGroup Total Workforce In- dexTM je nástrojem pro firmy pro pláno- vaní kapacity, úspory nákladů, investic na trhu, fúzí a akvizic, organizační restrukturalizace a nastavení optimální HR strategie ve společnosti v dané zemi.
Výsledky průzkumu
Česká republika se umístila na 25. místě ze 75 zemí. V regionu Evropa, Střední východ a Afrika je ČR na 15. místě. Oproti roku 2020 se o čtyři místa zlepši- la, nicméně před 4 lety, kdy se začal ten- to průzkum provádět, byla na 23. místě.
Hodnocení České republiky
„Česká republika je poměrně malým tr- hem s velmi nízkou nezaměstnaností, což znamená, že obsazení velkého množství otevřených pozic je poměrně náročné
a nákladné. Pandemie toto ještě znásobi- la. Vysoká poptávka po zaměstnancích na nekvalifikované pozice ve výrobě a lo- gistice v posledních pěti letech a zamrzlý trh práce v období pandemie, přinesly vysoké tempo nárůstu mezd. To vede vel- ké výrobní podniky přesouvat své provozy s nízkou přidanou hodnotou do Rumun- ska, Turecka, severní Afriky nebo Asie.
Tyto země také vynikají vyšší dostupností flexibilní pracovní síly, kterou potřebují především výrobní podniky s velkými sezónními výkyvy produkce. Hlavní výhodou českého trhu práce do budoucna je vysoký podíl kvalifikovaných zaměst- nanců, na kterém musíme nadále stavět,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup a dodala: „Vidíme ale několik oblastí, kde ČR v me- zinárodním srovnání stále více zaostává. Je to například atraktivita pro zahraniční pracovníky, překážky v podnikání, inde- xu efektivity trhu práce nebo nerovném postavení žen.“
Legislativní a institucionální regulace zaměstnávání je v ČR na průměrné světové úrovni. Není to zdaleka tak pří- znivé pro firmy jako prostředí v Dán- sku, Rakousku, USA nebo Hong Kongu, ale je hodnoceno lépe než prostředí
na Slovensku nebo v Maďarsku. V kom- plexním indexu náročnosti podnikání (složeného z mnoha faktorů od hodno- cení náročnosti založení firmy, daňo- vého prostředí, stavebních předpisů, úvěrového prostředí, ochrany investic, volnosti mezinárodního obchodu, vynucování smluv a řešení insolvence) jsme také na průměru daleko za USA, Německem a Rakouskem, ale zároveň jsme před Slovenskem, Maďarskem
a Rumunskem.
Důležitým momentem při podnikání
je délka výpovědní doby zaměstnanců. Zde máme s dvou měsíční lhůtou mi- mořádně silnou ochranu zaměstnanců na náklady firem, která ale brzdí tvorbu nových pracovních míst. Některé země jako Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko nebo Maďarsko toto řeší různou délkou výpovědní doby pro zaměst- nance, kteří jsou ve firmě krátce a větší ochranou lidí, kteří jsou zaměstnáni delší dobu.
Nákladovost podnikání zásadně ovliv- ňuje mzdová úroveň, a to především
v provozech s vysokým podílem mzdo- vých nákladů na celkových nákladech. V tomto je Německo, Rakousko a USA na téměř trojnásobné úrovni v porovná- ní s ČR. Přesto jsme ale na výrazně vyšší úrovni než Rumunsko, Slovensko a Pol- sko „Tyto země konkurují ČR v přitahování investic do zpracovatelského průmyslu, zároveň je ale ČR atraktivní destinací pro kvalifikovanou i nekvalifikovanou pracovní sílu z těchto zemí a je možné je považo-
vat za součást českého trhu práce. Ročně najdeme v ČR práci pro 5 000 pracovníků ze zemí východní a jihovýchodní Evropy na různé typy pozic v IT, inženýringu nebo kvalifikovaných výrobních pozic, které se dlouhodobě nedařilo obsadit českými ucha- zeči,“ řekla Jaroslava Rezlerová.
  PACKAGING 1/2022 63

   61   62   63   64   65