Page 62 - Packaging 1/2022
P. 62

PRŮZKUM / ZAMĚSTNANOST
  Opatrný optimismus
Na trhu práce převládá optimismus, ale výroba začíná nábory brzdit. Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup – Index trhu práce“ pro první čtvrtletí roku 2022.
  Vrámci průzkumu Man- powerGroup byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzor- ku 505 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v násle- dujícím čtvrtletí do konce března 2022
v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“ Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 2022 opatrně optimistické náborové plány.
36 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 23 % předpovídá jejich snížení a 35 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na zákla- dě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2022 hodnotu +13 %.
Porovnání podle odvětví
Zaměstnavatelé v osmi z jedenácti odvětví očekávají pro příští čtvrtletí nárůst počtu zaměstnanců. Nejsilnější náborové plány hlásí odvětví bankov- nictví, finance, pojištění a nemovitosti s indexem +50% (64% nabírá a 14% propouští). Zaměstnavatelé v odvětví IT, technologie, komunikace a média, a velkoobchod a maloobchod hlásí povzbudivé náborové plány s indexem +25 % (43 % nabírá, 18 % propouští), následovány odvětvím ostatní služby s +19 % (35 % nabírá, 16 % propouští). Nejslabší hodnotu indexu vykazuje odvětví neziskový sektor, a to -25 % (17 % nabírá, 42 % propouští), nega- tivní hodnoty má i zpracovatelský průmysl s indexem -2 % (32 % nabírá, 34 % propouští).
Porovnání organizací podle velikosti
Zaměstnavatelé ve všech čtyřech ka- tegoriích očekávají v příštím čtvrtletí zvyšování počtu zaměstnanců. Nej- silnější náborové plány hlásí střední organizace s 50–250 zaměstnanci
s indexem +19 %. Velké organizace
Čistý index trhu práce 1. Q 2022
vykazují optimistický index +14 %. Mikroorganizace vykazují index +13 % a malé organizace Index +7 %.
Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé ve všech třech regio- nech jsou optimističtí, nejvíce pak
v Praze s indexem +23 % (40 % nabírá a 17 % propouští), index na Moravě
a ve Slezsku dosahuje hodnoty +13 %
a v Čechách 3 %. V porovnání s před- chozím čtvrtletím index v Praze,
na Moravě a ve Slezsku posílil o 6 %,
a v Čechách oslabil o 4 %. V regionech mimo Prahu je sice vysoké procento firem, které plánují zvyšovat počty zaměstnanců, ale zároveň je zde i velké množství firem s opačnými záměry
a výsledný index je tak poměrně nízký.
Globální pohled
Výsledky průzkumu pro první čtvrtletí 2022 ukazují, že na základě sezónně očištěných dat očekávají v nadcházejí- cím čtvrtletí zaměstnavatelé ve všech 40 sledovaných zemích a oblastech nárůst počtu zaměstnanců. Nejsilnější náborové plány na příští tři měsíce jsou hlášeny v Brazílii, Peru, Indii, Irsku
a Nizozemsku. Oproti tomu nejslabší náborové plány vykazuje Japonsko,
Singapur, Tchaj-wan a Česká republika. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím náborové plány posilují ve 36 ze 40 zemí a oblastí, zatímco oslabují ve čty- řech, včetně USA, Japonska, Tchaj-wa- nu a Francie. V meziročním srovnání index posiluje ve 38 zemích a oblas- tech, ale oslabuje ve dvou (Singapur
a Tchaj-wan).
Jaká opatření zvažují zaměstnavatelé přijmout pro přítomnost zaměstnanců na pracovišti?
Celých 26 % zaměstnavatelů plánuje, že bude v interní komunikaci zdůraz- ňovat výhody očkování, ale nebude zavádět jeho povinnost. Zároveň 24 % zaměstnavatelů uvádí, že bude vyža- dovat u některých profesí doklad o pl- ném očkování. To však u všech pozic zavede jako podmínku 20 % zaměstna- vatelů. Doklad o přeočkování plánuje kontrolovat 15 % zaměstnavatelů. Stejný počet zaměstnavatelů nebude zavádět žádná opatření a ponechá roz- hodnutí na jednotlivcích. 11 % plánuje pozitivně motivovat své zaměstnance k očkování například formou benefitů nebo bonusů.
Do jaké míry umožní firmy lidem pracovat z domova
15 % zaměstnavatelů umožní zaměst- nancům plný homeoffice, 24 % tři
a více dní v týdnu, 24 % maximálně dva dny a 30 % zaměstnavatelů bude trvat na plné přítomnosti na pracovišti.
Nejvyšší míru vzdálené práce umož- ňují zaměstnavatelé u IT pozic. 23 % zaměstnavatelů těmto zaměstnan- cům umožní plný homeoffice, ale například u IT pozic v sektoru IT je to34%firemauITpozicvbankov- nictví 33 %. Naopak plnou přítom- nost na pracovišti firmy přirozeně vyžadují nejvíce u výrobních pozic a u profesí s přímým kontaktem se zákazníky.
  62 PACKAGING 1/2022


   60   61   62   63   64