Page 61 - Packaging 1/2022
P. 61

LEGISLATIVA / NĚMECKO
    ekologicky méně kvalitní obaly byly v rámci správy produktů. Samozřej- mě, že vyrobené recykláty by měly být také znovu použity, o tom se také uvažuje.
Jak se od roku 2019 změnil počet záznamů v evidenci obalů LUCID? V LUCID je aktuálně registrováno více než 250 000 výrobců. V důsled- ku pandemie se rozmáhá elektro- nický obchod a zásilkový obchod, takže roste také hora přepravních obalů a kontejnery na sběr papíru přetékají. Zároveň mnoho on-line prodejců ignoruje skutečnost, že musí platit za recyklaci svých obalů. Zákonodárci tento tristní stav systematicky řeší novelou zákona
o obalech tak, že ukládají povin- nosti on-line platformám, které nyní potřebují kontrolovat, zda jsou prodejci využívající jejich platformy v evidenci obalů LUCID. Vytváříme rozhraní, abychom to usnadnili, ale hlavní platformy již v tomto ohledu začaly poskytovat svým prodejcům
komplexní informace. Od té doby registrační čísla v LUCID strmě vzrostla. V roce 2021 se zaregist- roval stejný počet výrobců z Číny a Německa, což mluví za vše.
Jakým případům špatného chová- ní nebo freeloadingu by to mohlo zabránit?
Místní úřady měst a krajů prosa- zují zákon o obalech. ZSVR zřídil on-line portál pro orgány činné
v trestním řízení, aby v reálném čase viděl, zda jsou výrobci v jejich okolí registrováni a hlásí svá data
o obalech. Z naší schránky pro úřední subjekty poznáme, zda do- chází k vymáhání, ale úřady nejsou povinny nás informovat. Proces vymáhání práva se zaměřuje na vět- ší firmy, které nemají své datové zprávy řádně certifikovány a jsou jim ukládány vysoké pokuty.
Jsou mezitím mezi společnostmi roz- šířené znalosti o základní povinnos- ti účastnit se systému recyklace?
Nápad zákonodárce na centrální registr byl samozřejmě spojen také
s výhodami centrální informační platformy. Naše webová stránka www.verpackungsregister.org/en poskytuje informace i vysvětlení. Vytvořili jsme kontrolní seznamy povinností a rozdělili složité před- pisy do balíčků pro komunikaci
s různými skupinami uživatelů. Platforma mezitím pravděpodobně nabízí jednu z největších sbírek fak- tů a čísel o obalech komunikovaných pomocí videí, informačních balíčků a seznamů. S novelou německého zákona o obalech jsme opět vyzváni, abychom oslovili další výrobce a jim také efektivně vysvětlili nový obsah. V tomto procesu nám pomáhají spo- lečnosti, které jsme zapojili do našich expertních skupin, takže doufáme, že dokážeme přesně vysvětlit, co uživatelé potřebují vědět. Od začátku jsme zodpověděli více než 130 000 dotazů, takže jsme si jisti, že jsme alespoň rozšířili povědomost o zá- kladních povinnostech.
 Odešel náš kolega a kamarád Vratislav Kytnar
   Jen málo věcí na světě je těžších než psát nekrolog kamarádovi. Vráťa Kytnar umřel po dlouhé těžké
nemoci 22. ledna ve věku 75 let.
Byl jedním z těch lidí, které, když je jednou potkáte, vám utkví v paměti. Činorodý, optimistický, vždy s úsmě- vem na rtech.
Celý svůj profesní život se věnoval papírenskému oboru. Do světa papíru vstoupil na jaře roku 1965, po absolvová- ní Střední průmyslové školy papírenské v Hostinném, legendární „Papíren-
ky.“ I v praxi ukázal brzy své kvality
a dokázal vést postupně tři ze závodů Pražských papíren, nejprve Pergamenku v Holešovicích, poté, jako zástupce ředi- tele, závod v Bubenči, a nakonec převzal po Josefu Soukupovi závod v Hostivaři. Následoval Ospap, kde převzal oddělení prodeje balicích papírů. Tam zakotvil nadlouho, až do roku 1998.
Další důležitý zlom ve Vráťově kariéře nastal v roce 1998, kdy odešel z Ospapu. Zaujala jej nabídka Jiřího Richtra, aby se ujal vedení redakce právě vznik-
lého časopisu Packaging. Nejprve byl šéfredaktorem, ale velmi rychle se stal obchodním ředitelem. S elánem sobě
vlastním přijal nový styl práce, napros- to jiný, než byl ten, kterému se věnoval do té doby. Plody Vráťovy práce v násle- dujících dvaceti letech asi netřeba dlou- ze komentovat. Zvláště ne čtenářům našeho časopisu. Z Packagingu vyrostlo pod vedením Vráti Kytnara moderní periodikum, přinášející čtenářům in- formace a poučení nejen ze světa obalů, ale i z mnoha oborů příbuzných. A ani v důchodu Vráťa své vazby s časopi- sem nezpřetrhal. Zůstal činný dál jako správce webových stránek časopisu
a čtenáři Packagingu od něj dostávali pravidelné týdenní oborové aktuality. Byl aktivní i co se týče abiturientských setkání, organizoval a pořádal pro své spolužáky výlety po vlastech českých. Stál i za organizací oblíbených „Papí- ráckých piv“ pro absolventy Papíren- ky pracující v Praze a okolí. Ve svém bydlišti, v Úněticích, zase pořádal
v místním pivovaru takzvané „Únětické pivo“, pravidelná setkání přátel a kolegů z papírenského oboru. Vráťa miloval hudbu. Měl k tomu předpoklady, sám byl hudebníkem – již na škole založil a vedl beatovou kapelu Xantipa. Jeho nejob- líbenějším žánrem byl ale jazz. Znal
se dokonce osobně s některými našimi jazzovými legendami, například s Evou Olmerovou nebo s Luďkem Hulanem.
A na jeden z ročníků veletrhu Embax do- konce pozval na stánek jazzovou kapelu, kterou vedl slavný trumpetista orchest- ru Gustava Broma, Jaromír Hnilička.
Byl by to dlouhý výčet toho všeho, co měl Vráťa rád. Miloval život a uměl jej žít.
Se svou chorobou Vráťa bojoval statečně, dlouho odolával. Ale osud je neúprosný.
Často slýcháváme, že každý z nás je nahraditelný. Možná. Ale jsou lidé,
po nichž na světě zůstane prázdné mís- to. A Vráťa Kytnar je jedním z nich.
Za celou redakci Packagingu Petr Novotný.
PACKAGING 1/2022 61


   59   60   61   62   63