Page 60 - Packaging 1/2022
P. 60

LEGISLATIVA / NĚMECKO
  Novela německého zákona o obalech
Každý, kdo uvádí obal do oběhu, nese odpovědnost za výrobek. V tomto rozhovoru Gunda Rachutová, předsedkyně německého Centrálního registru obalů (ZSVR), vysvětluje, co musejí výrobci zvážit a které nové předpisy byly přidány v roce 2022.
    Paní Rachutová, jaké závěry lze vyvodit po uplynutí tří let od noveli- zace zákona o obalech?
Po třech letech je výsledek velmi pozitivní. Tento zákon znamenal obrat v předpokladu správy produk- tů a zároveň vytvořil významný impulz v segmentu recyklace: odpo- vědnost za své produkty přebírá více než čtyřikrát více společností než
v roce 2018. Objemy účasti v recyk- lačním systému ve všech kategoriích materiálů výrazně vzrostly. Ambi- ciózní míra recyklace, minimální standard pro design vyhovující re- cyklaci a transparentní registr obalů LUCID jsou jen některé z pozitivních aspektů spojených s dopadem tohoto zákona.
Jak se od té doby změnil objem oba- lů a jejich recyklovatelnost?
Údaje německé agentury pro životní prostředí ukazují za rok 2019 ná- růst spotřeby obalů. Tento trend byl ještě posílen vlivem vyššího objemu elektronického obchodu a pro-
deje potravin s donáškou během pandemie.
V recyklovatelnosti obalů se objevují dva trendy: Minimální standard Centrálního registru obalů (ZSVR) způsobil, že stále více plastových obalů lze recyklovat.
Na druhou stranu diskuse o dani
z plastů působí nepříznivě, protože mono obaly jsou stále častěji nahra- zovány kompozitními obaly, které se obtížněji recyklují. Pozitivním vývojem však je, že objemy recykla- ce z německého duálního systému v roce 2020 opět vzrostly a ve srov- nání s předchozím rokem vzrostly o 8,4 procenta.
Jakým novým pravidlům budou výrobci čelit v roce 2022?
Novela zákona o obalech přináší
v letošním roce pro distributory obalů některé významné změny. S účinnos- tí od 1. ledna 2022 podléhají některé nápojové obaly na jedno použití systému povinného zálohování. Dne 1. července 2022 vstoupí v platnost rozšířená povinnost registrace pro všechny společnosti distribuující oba- ly naplněné zbožím. Zatímco dosud se do registru obalů LUCID museli registrovat pouze výrobci obalů pod- léhajících povinné účasti v duálním systému, nově se tato povinnost vzta- huje na všechny druhy obalů, tedy včetně přepravních, průmyslových nebo opakovaně použitelných.
Která odvětví musejí být letos ze- jména aktivní?
Od července 2022 budou mít koneční distributoři servisních obalů, na které se vztahuje povinná účast v duálním systému, povinnost registrovat se
v evidenci obalů LUCID, pokud své povinnosti v plném rozsahu delego- vali na předřazeného distributora. Jedná se o společnosti, které naku- pují servisní obaly od dodavatele již registrovaného v systému a mají tak již zaplacenou recyklaci svých obalů. Povinnosti budou mít od července 2022 i provozovatelé elektronických tržišť. Uvádění obalů podléhajících systémové účasti mohou povolit pou- ze v případě, že prodejci splnili své registrační povinnosti a jsou zapojeni do recyklačního systému. Totéž platí pro poskytovatele služeb plnění, kteří mohou pracovat pouze pro společnos- ti, které splnily své produktové povin- nosti (registrace, účast v systému).
Došlo k nějakým chybám ze stra-
ny výrobců? Kde vidíte zvláštní potřebu opatření ze strany výrobců? Výrobců, kteří využívají marketingo- vého efektu ekologického obalového designu, přibývá. Jedná se o trendy jako doplňování, sdružovací řešení
v segmentu „to go“ a používání recyk- látů v obalech. Spotřebitelé mají i na- dále potíže s rozpoznáním ekologicky nezávadných obalů. Přestože se stále více používá při balení hnědý papír, není to charakteristický znak obalů vyhovujících recyklaci. Často je tomu naopak, protože mnoho kompozit- ních materiálů ztěžuje recyklaci. Jen malá část se přemění na nové obaly, protože se vlákna často nedostatečně oddělují od plastových vrstev.
Počítá se s registrem obalů v plá- nech EU na zavedení nové směrnice o obalech?
Jaké změny by mohly čekat výrobce na evropské úrovni při uvádění obalů na trh? Generální ředitelství Komi-
se pro životní prostředí oznámilo termín návrhu revidované směrnice o obalech na polovinu roku. Pokud
je to možné, měl by být obal použit několikrát znovu, měl by být vyroben z minimálního množství materiálu
a měl by být recyklovatelný. Gene- rální ředitelství pro životní prostředí v této souvislosti s velkým zájmem sleduje minimální standard ZSVR pro měření designu obalů vyho- vujících recyklaci. Jako podpůrné opatření se diskutovalo o návrhu, aby
60 PACKAGING 1/2022
   58   59   60   61   62