Page 52 - Packaging 1/2022
P. 52

DODAVATELÉ / PRŮMYSL 4.0
  Elektromobilita není pro budoucnost dopravy jediným řešením
„Jednou z nejperspektivnějších pohonných alternativ je vodík,“
říká Daniel Struž, jednatel společnosti Adast.
  Elektromobilita je řadou aktérů z automobilo- vého průmy- slu či politiky zmiňována
jako jediná možná budoucí alternativa k současným spalovacím motorům. A to
i za cenu přehlížení limitů či problémů spojených s tímto řešením. Mnohem vhod- nější by ovšem bylo chápat elektromobilitu jako jedno
z možných řešení a připustit
i další alternativy.
Díky postupnému vývoji
klíčových technologií a ros-
toucí popularitě elektromo-
bilů došla před nedávnem
část nejen motoristického
světa k názoru, že v budoucnu budeme jezdit pouze na elektřinu. Hlavním důvodem bylo pojímání elektromobility jako bezemisního řešení, které při jízdě nevypouští do ovzduší jakékoliv škodlivé plyny. Zároveň je však nutné dodat, že tito aktéři zavírají oči před celou řadou problematických aspektů.
Nezohledňují například extrémní náklady spojené s těžbou lithia či kobaltu, které jsou třeba pro výrobu baterií. S nimi se pojí obrovská ener- getická a tím pádem i emisní zátěž. Velmi náročná je v těchto ohledech také výroba. Elektromobilita je velkou překážkou také pro náklad- ní dopravu, v současnosti je stále nepředstavitelné, jakým způsobem by měly být konstruovány baterie pro nákladní vozy, aby tyto mohly plnit svoji primární funkci – dlouhý dojezd s minimem zastávek. Taková efektivní a účinná technologie zatím nejen že neexistuje, ale s ohledem na vývoj baterií se nezdá být ani
na obzoru.
Řada hlasů však stále zmiňuje elektromobilitu jako jediný možný způsob dopravy budoucnosti. Důvo- dem je zejména obrovské množství zainvestovaných peněz ze strany významných světových automobilek do tohoto řešení. Tuto komunikační linku pak kopírují i představitelé daných států, kde tyto firmy působí, neboť politici nechtějí jít přímo proti silným ekonomickým a strategicky významným výrobcům, zaměstnava- telům a exportérům.
Zároveň je však třeba uvést, že toto až fanatické zaslepení elektromobilitou u řady aktérů pomalu vyprchává. Ač- koliv to zatím nechtějí uvést nahlas, aby nešli proti aktuálním zájmům automobilek, začíná si čím dál více
z nich uvědomovat, co za elektromo- bilitou všechno je. Že elektroauto ne- levituje v prostoru, ale vstupuje do něj nejen výroba, ale i náklady na těžbu surovin.
Rozhodně zároveň neplatí, že by elektromobilita byla pro budoucnost špatným řešením. Pouze není správ-
né ji vnímat i jako jedinou možnost a zavírat oči před problémy nebo jinými alternativami. Mezi ty
nejzajímavější lze jedno- značně zařadit vodíkové články. Na jejich vývoji se již pracuje téměř od po- loviny minulého století, aktuálně se zdokonalování těchto pohonů věnují velcí hráči jako Toyota či Sie- mens. Právě i jejich aktivity nahlodávají u některých stakeholderů původní po- hledy směrem k elektromo- bilitě jako jedinému řešení budoucnosti.
Vodík se aktuálně jeví v řadě aspektů jako per- spektivnější alternativa
pro budoucnost než elektřina. Oproti ní má větší potenciál pro aplikaci
v nákladní dopravě, ať už se jedná
o automobilovou nebo lodní. I přesto je však potřeba ho vnímat jen jako jednu z variant, nikoliv jako jedinou správnou cestu. Nikde není psané, že se i u tohoto řešení nemohou vyskyt- nout možné limity či problémy. Člo- věk by si tak pouze zavíral dveře před jinými alternativami spalovacích motorů, které aktuálně ještě nemusejí být ani známé.
Zástupcům automobilového průmyslu i politickým představitelům tak lze po- radit jediné – monotematická cesta, ať už se jedná o elektřinu či vodík, není správná. Mnohem vhodnější je vyva- žovat různé alternativy, ve výsledku to může díky vzájemné konkurenci znamenat také lepší ceny. Ty jsou sice u vodíkových vozů zatím vyšší, v hori- zontu příštích 10 let však lze očekávat jejich postupné snižování k hodno- tám, kdy budou konkurenceschopné nejen vůči elektromobilům, ale také klasickým spalovacím motorům.
  52 PACKAGING 1/2022


   50   51   52   53   54