Page 46 - Packaging 1/2022
P. 46

KONFERENCE / PRŮMYSL 4.0
     

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
  
 oborech a úrovních. Hrdost na obor, znalosti a dovednosti získané studiem a praxí. Od řemeslníka, přes techniky po vědce.
Průmyslové podniky
Vzhledem k pozici naší země, která patří k nejprůmyslovějším v Evropě, zo- hlednit podmínky Green Dealu na pod- mínky u nás. Tedy ne plošně přijímat závazky, ale vycházet ze situace, kde by tento program nejvíce uškodil. Z Green Dealu přejít na Real Deal. A s tím sou- visí energetická koncepce. Diskutující
i auditorium se v diskusi a příspěvcích shodli na tom, že jaderná energetika by měly být považována za ekologickou
a obnovitelnou, její rozvoj je v podstatě jediná cesta k zabezpečení energií pro rozvoj společnosti do budoucna. Vývoj mikroreaktorů by si zasluhoval také vládní podporu.
Diskutovala se také otázka, co brání větší inovativnosti v našich podnicích. Od lakonické odpovědi, že v podstatě nic, po celou řadu myšlenek, silně sou- visejících především s lidmi. Jedná se
o vnitřní uspokojení hlavně mladších zaměstnanců. Síla zvyku jak zaměst- nanců, tak vedení, nízký podíl českého kapitálu, lokálnost, chybí pocit, že je digitalizace potřebná, čekání na dotace. Diskuse se dotkla také současné situ- ace s inflací. Plná zaměstnanost vede ke zvyšování mezd a ty samozřejmě
k vyšší inflaci. Ale není to jediný důvod. Stávající situace vychází z narušených dodavatelských toků. ČNB se nebrání zvyšování základních úrokových sazeb nad 3 % a dlouhodobějšímu setrvání
na těchto úrovních.
Řada podniků má dlouhodobé kon- trakty, které nyní umožňují překonávat situaci, kdy jsou velmi drahé vstupy (materiál, energie, lidé) a na druhé
straně se vytváří nízká přidaná hodno- ta. Do budoucna právě např. digitální dvojčata mohou umožňovat optimali- zaci spotřeby energií a podporovat další inovace, které umožní realizovat vyšší přidanou hodnotu. Inovace se prostě objevují tam, kde je kreativita a kri- tické myšlení. A především se jedná
o aktivitu zdola, z podniků. Tady chybí selektivní podpora.
Inovace by měly změnit představy spojené s průmyslem od stávajících jako např. tradice, komín a těžká práce k poj- mům jako např. vysoké platy, tvořivá práce, čisté prostředí.
Vláda a stát
V podstatě všechna témata se dotýkala činnosti vlády a státního aparátu. Řadu myšlenek obsahovaly již i provedené analýzy NCP 4.0:
„Vláda by měla zdigitalizovat a zmoder- nizovat státní správu. Měla by nastavit chytrou imigrační politiku pro vysátý trh práce a lákat do země talenty. Měla by modernizovat základní a střední školství, zvýšit konkurenceschopnost škol vysokých a podporovat upskilling a reskilling. Nutné bude posílení kapitálového trhu, posílení podpory exportu. A v neposlední řadě
by se měla pevně opřít o členství v EU
a NATO...“
„Vláda by se měla zaměřit především
na oblasti jako stabilita veřejných financí, energetická strategie, vyjednání realistic- kých podmínek pro český průmysl v rámci Green Dealu, vymahatelnost práva, maximální podpora odborného školství
a výraznější otevření hranic pro zahranič- ní pracovníky – to jsou úkoly vlády, nikoli vymýšlení nejrůznějších přímých podpor nebo úlev pro vybraná odvětví. Vláda by měla zásadně odbourat administrativní náročnost podnikání v ČR...“
Z diskuse zaznělo na vládu a stát mno- ho požadavků. K těm nejdůležitějším patří, že vláda by měla především vlád- nout (studií již bylo dost) a definovat strategie, které by se neměnily s kaž- dou další vládou. Stabilita prostředí je nesmírně cenná věc. Velmi důležitá je závazná energetická koncepce, která by upřednostňovala jadernou energetiku. Vláda by měla také představit a realizo- vat vizi a strategii, kam budou inves- továny finanční prostředky. Sem patří také např. změna účelového určení daní tak, aby bylo zájmem samospráv podpo- rovat průmysl na svém území.
Zvláštní pozornost by si zasloužila také strategie změny procesů a kompetencí tak, abychom měli opravdu e-gover- ment a ne situaci, kdy bylo konstatová- no, že náš stát nezvládá tempo světa. Bylo vysloveno přání, aby se stát trans- formoval od zaklekávání po partnera podávajícího ruku.
Celá akce přinesla řadu poznatků, myš- lenek, názorů a návrhů řešení.
Vzhledem k tomu, že se jí nezúčastnil žádný zástupce státu, stojí před or- ganizátory a účastníky nelehký úkol je zveřejnit, předložit k další diskusi
a pokusit se je prosadit do společenské praxe.
   

 
 
  
 
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
46 PACKAGING 1/2022
   44   45   46   47   48