Page 45 - Packaging 1/2022
P. 45

KONFERENCE / PRŮMYSL 4.0
  
 
  
 
       
      
  
 
    
   
  
 
  
 
  
  

      
          
Celkem
Velké Malé
 
       
     
    
4,1 6,1 3,0 2,5 1,5 3,0 4,7 4,5 4,8 3,6 3,4 3,8 1,0 1,3 0,9
   záviset na vývoji ceny práce, dostatku kvalifikovaných pracovníků.
Turbulentní doba způsobila, že míra,
v níž budou výrobní firmy v příštím roce investovat do inovací, se velmi liší. Polo- vina ředitelů (47 %) potvrzuje důležitost faktu, že bez investic se český průmysl nikam nepohne. Investovat více se chystají zejména malé a střední podniky (58 %) oproti jedné třetině (35 %) velkých firem. Dvě pětiny firem (42 %) investovat více v příštím roce nebudou. Stagnaci po- tvrzují zejména velké korporace (52 %). Desetina firem (11 %) přiznala dokonce snížení své investiční aktivity.
Rostoucí ceny energií jsou jen viditel- nou bolístkou chybějící energetické koncepce, která již měla být dávno
na stole. Proto faktory kvalitní energe- tické koncepce a vyjednání reálných podmínek pro Českou republiku
u Evropské komise v oblasti Green Dealu získaly druhé nejvyšší hodnocení nejžádanějších oblastí k vyřešení novou vládou (6,8 a 6,9 bodu).
DISKUSE
Diskuse sice měla snahu držet se výše uvedených témat, nicméně vždy byly
k nim vyřčeny myšlenky, které se prolí- naly napříč tématy. Lze z nich přede- vším vybrat následující:
Lidé a vzdělávání
Chybí koncepce vzdělávání technic- kých oborů. Vysoké školy by mohly být hodnoceny podle počtu absolventů a ne podle přijatých studentů. Cestou zvýše- ní zájmu o technické školství by měla být jeho podpora. Cestou by mělo být zpracování analýzy konkurenceschop- nosti průmyslu (a dalších oborů) a z ní odvodit potřebu na vzdělané odbor- níky. Následně motivovat zájemce o stu- dium. Jedna z možností by mohlo být zavedení školného (padl příklad 15 000 korun/semestr), kde u podporovaných oborů by je hradil stát. Tento postup by určitě změnil přistup ke studiu technic- kých oborů. Dalším potřebným krokem je podpora nadané mládeže ve všech
 
   43   44   45   46   47