Page 33 - Packaging 5/2021
P. 33

DODAVATELÉ / OBALY
  Další ocenění pro značku THIMM
   Stříbrná medaile EcoVadis:
Skupina THIMM opět získala
ocenění za výkony v oblasti trvalé udržitelnosti
Nezávislá hodnoticí platforma EcoVadis opět ocenila společnost THIMM stří- brnou medailí za její výkony v oblasti trvalé udržitelnosti. Tomuto výrobci obalů se podařilo zlepšit výsledek
z předchozího roku a s celkovým výsledkem se umístil mezi deseti pro- centy nejlépe hodnocených společností ve stejném odvětví.
V letošním hodnocení organizace EcoVadis v oblasti udržitelnosti zvýšila skupina THIMM své skóre a za dosaže- ných 63 bodů ze 100 (loni 58/100) byla oceněna stříbrnou medailí. S tímto vý- sledkem se společnost THIMM umístila mezi horními deseti procenty společ- ností, které se zabývají výrobou vlnité- ho papíru, vlnité lepenky a obalových prostředků z papíru, kartonu a lepenky, které organizace EcoVadis posuzovala. Hodnocené výkony v oblasti trvalé udr- žitelnosti firem jsou rozděleny do čtyř témat trvalé udržitelnosti, mezi něž pa- tří životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelné nakupování. Ve všech čtyřech oblastech je skupina THIMM se svým bodovým hodnocením výrazně nad průměrem daného odvětví a zvýšila svou výkonnost zejména v ob- lasti životního prostředí a udržitelného nakupování. Tento výsledek řadí spo- lečnost THIMM mezi nejlepších 25 % ze 75 000 společností z celého světa, které organizace EcoVadis hodnotila.
„Výsledek podtrhuje důležitost společenské odpovědnosti v naší firmě. V naší vizi trvalé udržitelnosti předvídáme a řešíme ekonomické, ekologické a sociální výzvy,“ vysvětluje Michael Weber, vedoucí podnikové strategie a marketingu skupiny THIMM. „I od našich dodavate- lů a obchodních partnerů očekáváme, že budou uskutečňovat a dodržovat sociální a ekologické standardy. Obsáhlé směrnice k etickým kritériím jsme proto zakotvili
v Kodexu chování,“ vysvětluje M. Weber. EcoVadis je uznávaná a nezávislá hodnoticí platforma, která zkoumá společenskou odpovědnost podniků podle mezinárodních standardů trvalé udržitelnosti, jako jsou úmluvy Meziná- rodní organizace práce (ILO) nebo stan- dard Global Reporting Initiative (GRI). Jedním z cílů je zprůhlednit výkonnost firem v oblasti společenské odpověd- nosti pro obchodní partnery.
THIMM zaměstnavatelem regionu již podesáté!
Již deset let v řadě je společnost THIMM se sídlem ve Všetatech jedničkou mezi zaměstnavateli ve Středočeském kraji. Společnost i letos obsadila první místo v renomované soutěži Sodexo „Za- městnavatel roku“ v kategorii podniků do 500 zaměstnanců.
Rodinná společnost, v níž více než 10 %
zaměstnanců jsou příbuzní, si zakládá na příjemné rodinné atmosféře a indivi- duálním přístupu ke každému zaměst- nanci. Skutečnost, že se společnost
v soutěži objevuje po boku věhlasných českých zaměstnavatelů, je důkazem, že THIMM není zdaleka jen předním výrobcem obalových, POS a POP řešení, ale také vyhledávaným a oblíbeným zaměstnavatelem.
„Jsme velice hrdí na to, že THIMM i letos obhájil postavení jedničky mezi zaměstna- vateli ve Středočeském kraji. Desátý titul za- městnavatele regionu v řadě je dokladem, že se naší společnosti daří udržovat standard na velmi vysoké úrovni. Zaměstnanci jsou duší našeho podniku, a proto toto ocenění patří především jim,“ podotýká jednatel společnosti THIMM Martin Hejl, který ocenění začátkem října převzal. „Naše zkušenosti z praxe ukazují, že lidé se ve fir- mě musí cítit dobře, musí pro ni být zapáleni a být jejími fanoušky,“ odhaluje tajemství opakovaného úspěchu Martin Hejl
a dodává: „I během covidové pandemie se nám dařilo obsazovat nově vzniklá pracovní místa a nezastavili jsme odborná školení, vzdělávání a rozvoj. Výhodou bylo, že naše firemní procesy byly již před pandemií při- praveny na práci z domova. Díky tomu naši zaměstnanci mohli i v době nejpřísnějších vládních opatření pokračovat v plnění svých úkolů naprosto plynule a bez obtíží.“
   PACKAGING 5/2021 33

















































































   31   32   33   34   35