Page 31 - Packaging 5/2021
P. 31

VELETRHY / FAKUMA 2021
    tlačí kupředu automatizaci. V Sever- ní Americe zažila skupina ENGEL prvních šest měsíců velmi silný růst ve všech sektorech. V této oblasti se také projevuje trend přehodnocová- ní. Digitalizace zároveň zajišťuje, že lze nákladově efektivním způsobem dosáhnout vyšší produktivity. V Asii zůstává největším tahounem růstu Čína. Země ve srovnání s předcho- zím rokem vykazuje výrazný růst, ale ještě nedosáhla úrovní před covidem. Potenciál se otevírá v Indii, kde společnosti investují do moder- nizace a rozšiřování kapacit. Státní dotační programy podporují projekty modernizace s cílem snížit závislost na Číně. Jihovýchodní Asie a Latin- ská Amerika stále čekají na zahájení hospodářského oživení. Pokračující vysoká míra covidových infekcí a stá- le velmi nízká míra očkování brání
v těchto zemích hospodářskému oživení. Ve druhé polovině roku je ale ENGEL pro lokality, jako jsou Mexiko, Brazílie a Kolumbie, optimistický.
Nedostatek materiálu je největší výzvou
Překvapivě rychlý vzestup doprová- zený nejistým výhledem je charak- teristický pro dlouhodobě se měnící situaci na trhu. „Trhy jsou stále volatil- nější a vyžadují od nás větší flexibilitu,“ říká Ch. Steger. „Tomu se přizpůsobuje- me.“ Největší výzvou v tuto chvíli jsou však úzká místa dodávek surovin
a komponent. Kvůli posunu spotřeb- ních trendů v důsledku pandemie
se zejména polovodiče staly na trhu vzácnými. To je zhoršeno nárůstem poptávky po skončení výluk, kterou současná nabídka nemůže splnit. Ocel a výrobky z ní mají podobný trend. „Díky naší velmi dobré spolupráci s našimi dodavateli a naší globální síti závodů se však můžeme do značné míry vyhnout zpožděním dodávek,“ zdůraz- ňuje Dr. Steger.
Digitalizace pro udržitelnější budoucnost
Transformace automobilového prů- myslu, udržitelnost a digitalizace jsou tři hlavní hybné síly inovací, s nimiž získávají další dynamiku. Covid-19 jasně prokázal výhody digitálních procesů a význam digitalizace pro konkurenceschopnost. Pronikání digitálních řešení na trh se zrychli- lo. Celkově je však úroveň zralosti,
pokud jde o digitalizaci procesů vstřikování, stále heterogenní. „Pro všechny úrovně zralosti je k dispozici široká škála jak osvědčených, tak nových digitálních řešení,“ říká Ch. Steger. „Aktivně tlačíme na to, aby zpracovatelé této příležitosti využili, a aby nakupo- vali zařízení pro výrobu vstřikovacích forem pro budoucí požadavky s ohledem na konkurenceschopnost, ale především na udržitelnost.“
Digitalizace je důležitým aktiváto- rem cirkulární ekonomiky – jasně
to ukázal stánek společnosti ENGEL na veletrhu Fakuma 2021. „Digitali- zace nám pomáhá využít plný potenciál vstřikovacích strojů a tím zefektivnit výrobu,“ řekl Christoph Steger.
Jen krátce představíme dvě novinky:
e-connect.expert view je název nové
služby, kterou ENGEL vyvinul a tes- toval ve spolupráci s řadou zákazníků během koronavirové pandemie, kdy volání po zásahu na místě nebylo možné v obvyklém rozsahu. Díky
této inovaci se výrazně zvýšil počet případů podpory, které lze vyřešit online. Zvyšuje dostupnost výrobních buněk, minimalizuje prostoje a snižu- je náklady na služby.
Jak se zvyšuje stupeň digitalizace
v procesech vstřikování, roste i objem dat. Data obsahují velké množství informací, ale často to není na první pohled poznat. Díky nové analytické službě performance.boost pomáhá společnost ENGEL svým zákazníkům těžit informace z dostupných dat, aby je mohla využít k optimalizaci proce- sů a výroby a také při odstraňování problémů.
 perfomance.boost analytics navrhuje opatření, která lze podniknout k dosažení trvale vysoké kvality.
   ENGEL Austria Schwertberg
PACKAGING 5/2021 31


   29   30   31   32   33