Page 28 - Packaging 5/2021
P. 28

Pandemie ukázala, že digitalizace je nezbytností – nikdo dnes nepochybuje o užitečnosti home office
a vzdálených připojení
na firemní systémy. Nicmé-
ně průmysl obecně se nachází v bodě přechodu. Nestačí jen technologická znalost a schopnost vyrobit určitý komponent či ideálně finální výro-
bek. Klíčová je schopnost inteligentní práce s daty, a to jak s interními, kde se s technologií spojuje datová věda a roz- hodující schopností se stává dynamická optimalizace výrobního toku z hlediska rychlosti, kvality, individuace produktu a minimalizace odpadů a zbytečných činností v reálném čase, tak externími, umožňujícími sledování, akce a reakce v tržním prostoru, vymezeném přede- vším digitálními prvky.
Česká ekonomika je z velké míry spo- jena s průmyslovou výrobou a proto
je nyní na rozcestí. Projekt Digitální továrna 2.0 chce ukázat cestu, jak zvládnout technologickou transforma- ci srovnatelnou s ekonomicko-politi- kou transformací raných devadesátých let. Snahou je, aby se Česká republika stala „laboratoří Evropy“, kde se nasa-
zují, pilotují a úspěšně rozvíjejí nové technologie a s nimi spojené postupy průmyslové transformace vedoucí
k vyšší efektivitě a ekologicky čistému průmyslu. Český průmysl potřebuje změnu od tradičních průmyslových podniků k „technologickým pilotům“ evropské ekonomiky a snahou expozi- ce Digitální továrna 2.0 je tuto změnu rozběhnout. To vše v souladu s Národ- ním plánem obnovy České republiky.
Expozice transformačních technologií
V rámci Digitální továrny 2.0 bude realizována prostorově propojená, tematicky strukturovaná expozice složená z ostrůvků vystavovatelů definujících jednotlivé komponen-
ty digitální továrny. Firmy ukážou konkrétní případové studie ideálně
s přímým propojením na aktivitu
u referenčního výrobního subjektu. Připravovány jsou především tato témata: umělá inteligence ve výrobě, nová infrastruktura spojená s inter- netem věcí a 5G sítě, inteligentní ro- botika, nové firemní datové systémy, blockchain (Dvě pozn. red. Blockchain je distribuovaná decentralizovaná databáze, ve které se uchovává stále
se rozšiřující řetězec časově po sobě jdoucích záznamů. Tento řetězec je propojen zabezpečenými peer-to-peer uzly. Peer-to-peer, P2P nebo klient- -klient je označení typu počítačových sítí, ve které spolu komunikují přímo jednotliví klienti).
Digitální stage
Digitální stage (stage = jeviště) je prostor navazující na expozici transformačních technologií, ve kterém vystavovatelé odprezentují před kamerou svá řešení. Aktivity na digitální stagi jsou mode- rovány a paralelně vysílány online. Následně je vše uloženo do archivu, který je přístupný i po skončení akce.
Konference „Česká republika – průmyslová velmoc 2024?“
Druhý ročník mezinárodní konferen- ce bude zaměřen na otázku zvládnutí digitální transformace v postcovidové době a následné datové propojování firem vedoucí ke zvýšení efektivity vzájemné mezifiremní spolupráce. Konference bude zaměřena jak na de- finice strategických záměrů rozvoje ČR do budoucnosti, tak na případové studie úspěšných řešení a postupů
s ekonomickými přínosy.
VELETRHY/ MSV 2021
  Digitální továrna 2.0 na brněnském MSV 2021
Součástí letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 8. do 12. listopadu 2021, bude i druhý ročník úspěšné expozice Digitální továrna 2.0. Letošním tématem bude technologická transformace české ekonomiky.
     28 PACKAGING 5/2021   26   27   28   29   30