Page 4 - Packaging 6/2021
P. 4

ÚVODNÍK
     Co si přejeme do nového roku?
Vzhledem k nejčerstvějším in- formacím (koronavirus Miloše Zemana) není pravděpodobné, že v době, kdy vyjde poslední letošní Packaging, budeme už mít vládu, která snad dokáže zklidnit současný zmatek. Všichni si už přejeme, aby se něco v naší zemi pohnulo k lepšímu. Změny ale, jak víme, nenastanou lusknutím prstu. Nestačí o nich jen mluvit. Musí být vidět konkrétní vý- sledky, nejen slyšet slova a sliby. Jaké kroky vedoucí ke změně bychom na- vrhli sami, kdybychom mohli vládu
a její činnost ovlivnit? Mohli bychom se inspirovat skutečnou nedávnou iniciativou k transformaci ekonomiky České republiky – Výzvou 2.0 z rukou nejvýznamnějších českých byznys- menů. Výzva 2.0, dokument o tom,
co udělat s českou ekonomikou, aby se v naší zemi žilo lépe, symbolicky podepsalo v předvečer svátku 17. lis- topadu dvaatřicet podnikatelských osobností, tedy stejný počet, jako právě uplynulo let od revolučního listopadu 1989. Text je určený jak politikům, tak veřejnosti, protože podle tvůrců výzvy druhá transfor-
mace přesahuje funkční období jedné vlády. Jako klíčové vytipovali pod- nikatelé tři priority změn. Zjedno- dušeně je to budování české značky, otevření země pro kvalifikované lidi ze zahraničí a udržitelnost budoucí ekonomiky, což mimo jiné znamená, aby se evropský Green Deal změnil na Real Deal, tedy aby byl reálný prá- vě z pohledu tuzemské ekonomiky. Pod českou značkou si podnikatelé představují třeba ukončení součas- ného modelu, že tuzemské firmy fungují z velké většiny jako subdoda- vatelé velkých podniků ze zahraničí a jsou tak závislé hlavně na vývozech do Německa. Udržitelnou cestou by mělo být nastavení takových podmí- nek, aby vznikaly podniky s koneč- ným produktem v Česku. Petr Fiala, designovaný premiér naší země,
tuto iniciativu podle citace Hospo- dářských novin vítá. Uvidíme, jak se nově rodící vláda pětikoalice bude schopna na potřebných změnách shodnout. Budeme to všichni sledovat a skutečně nezbyde než přiložit ruku k dílu. Jinak by nás v tom příštím roce čekala stagnace ne-li sešup.
Redakce
VYDAVATEL, REDAKCE A INZERCE:
Richtr & Co., spol. s r. o. Lipanská 873/4, 130 00 Praha 3 tel.: 602 693 666, 602 322 224 e-mail: info@packaging-cz.cz www.packaging-cz.cz
REDAKČNÍ TÝM:
Eva Skopková, jednatelka Jiří Richtr, šéfredaktor Ing. Olga Frídlová
kpt. Petr Novotný
Ing. Anna Šírová
DALŠÍ AUTOŘI VYDÁNÍ:
Ing. Radim Adam, CSc. Martin Bělík
Miroslav Dočkal Vladimír Kovářík Anna Melounová
Ing. Šárka Pěkná Ing. Jana Žižková
ZLOM:
Jiří Nevěřil – Artini
Obřanská 60, 614 00 Brno
e-mail: grafika@artini.cz; tel.: 608 713 035
TISK:
UNIPRESS, spol. s r. o. Svobodova 1431, 511 01 Turnov tel.: +420 481 319 439
e-mail: tiskarna@unipress.cz www.unipress.cz
MEZINÁRODNÍ REDAKCE
A VYDAVATELSTVÍ:
X-Media, Verlags- und Redaktionszentrale A-4893 Zell am Moos, Oberschwand 15 tel.: +43 6234/7161
mob.: +43 699/11655760
fax: +43 6234/7162
e-mail: office@x-media.at www.x-media.at
EMGroup GmbH
Rotenmühlgasse 11/10, A-1120 Wien tel.: +43 1 983 06 40 ext. 34
fax: +43 1 983 06 40 ext. 18
e-mail: office@printernet.at www.europeanmediagroup.pl
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p.
ISSN 1211-9202
Evidováno MK ČR jako periodický tisk, evidenční číslo MK ČR E 15117
 Ať se covid stane navždy minulostí přeje všem věrným čtenářům Eva Skopková
Obrázek na titulní straně: Litografický kámen s portrétem A. Senefeldera, inv. č. 51710/1, poskytlo Národní technické muzeum v Praze.
4 PACKAGING 6/2021


   2   3   4   5   6