Page 7 - Packaging 6/2021
P. 7

ROZHOVOR / OSOBNOST
     u nás velký podíl obalů pro automobilový průmysl, pokud ano, pak je to spíš pro jejich dodavatele, nikoliv pro automobilky jako takové. A tito dodavatelé nedodávají jen pro automobilky, jde třeba o balení kabelů, kde máme také velké odběratele.“
Export: 35 procent
„Díky naší poloze ve střední Evropě,“ říká na otázku ohledně exportu Roman Jamnický, „je nezbytné, abychom naše produkty i vyváželi. Například Německo je velká země s potřebou přes 10 miliard čtverečních metrů obalů z vlnité lepen- ky, tam se naskýtá pořád ještě šance se uplatnit. Ale dodáváme i do ostatních okolních zemí. Na vývoz jde přibližně 35 procent naší produkce. Bez exportu se neobejdeme.“
Od jednodušších obalů
k sofistikovanějším
„Jak se mění náhled na společnost a eko- nomiku z hlediska životního prostředí, mohlo by se zdát, že bude odklon od slo- žitějších a vícebarevných obalů k jedno- dušším, méně pestrým, ale zatím to moc vidět není. A to nejenom u nás, ale třeba
i v Polsku. Investuje se do strojů pro potisk více barvami, zušlechtění, laků. I když teď, poslední dobou, se sem tam objevují požadavky na jednodušší tisk, na ekologii tlačí především mladší generace. Myslím si, že tento trend přijde postupně, jak se bude měnit vztah k životnímu prostředí
a celospolečenské klima k enviromentál- ním otázkám. Mám dvě dcery, a tak po- zoruji, jak se na to dívá mladší generace. Je tu evropský Green Deal, tlak na snížení energetické náročnosti a CO2, snížení přepravních nákladů lepším využitím obalů, aby se nevozil vzduch a podob-
ně. Ten pohled na tuto problematiku je
u mladé generace jiný než u té starší. Máme již velké zákazníky, kteří po nás požadují obaly, které jsou k životnímu
prostředí šetrnější. Když s tím přišel první zákazník, průmysl obalů se na to tvářil nedůvěřivě, teď je to již normální, nikdo se nad tím nepozastavuje a všichni naši velcí zákazníci to od nás požadují, a i my to považujeme za normální a je to tak
v pořádku.“
Inovační centrum není jen
o inovacích, ale i o marketingu
V Modelu Obaly v Opavě působí ino- vační centrum, které má čtyři špičkové designéry a konstruktéry. Nicméně, podle slov Romana Jamnického,
i v ostatních závodech jsou velmi schopní kolegové, kteří navrhují obaly, neleží to jen na oněch čtyřech pracov- nících inovačního centra. Inovační centrum pracuje nejen podle zadání
a potřeb zákazníků, ale také proaktiv- ně, iniciativně, a zákazníkům navrhu- je možná zlepšení či zcela novou podo- bu obalu na jejich produkty. Někdy to zákazníci vítají a akceptují, někdy jsou více konzervativní. Inovační centrum se stará s dalšími kolegy i o propagaci společnosti Model Obaly nejen v dnes upřednostňovaném digitálním světě, ale stále ještě také v tištěné komuni- kaci. V současné době Model Obaly hledá nového kreativního pracovní-
ka do marketingu, který by zaplnil mezeru po předchozím pracovníkovi. Jak Roman Jamnický říká, není to snadné a využívají k tomu i personál- ní agenturu.
V Modelu Obaly pracuje asi 1 450 zaměstnanců
Opava 740 pracovníků, Nymburk 290 (vč. copackingu), Moravské Budějovice 150 a v Hostinném 270. Samozřejmě
se to mění v čase. Využívají se i agen- turní pracovníci, převážně na méně kvalifikovanou práci. Situace v ná- boru kvalifikovaných pracovních sil
je obtížná, pokud jde třeba o tiskaře, Model si pomáhá tak, že vyšle nekva- lifikované pracovníky do školy např.
v Olomouci, aby si doplnili vzdělání, aby získali základy polygrafie. Roman Jamnický chápe, že střední škola nepřipraví odborníky, které bude moci ihned postavit ke stroji a nechat je samostatně pracovat. Škola ani nemá prostředky na to, aby měla špičková technologická zařízení, jako má Model Obaly. Jde spíš o získání celkového pohledu na obor a nějaké oborové základy. Vedení Modelu Obaly zvažuje i možnost náboru kvalifikovaných sil na Ukrajině s možností získání dlou- hodobého pracovního povolení.
Lze říci, že si zaměstnanci Modelu Obaly práce pro firmu považují, i když je v Opavě několik velkých význam- ných firem s mnoha zaměstnanci.
„Je u nás zvykem, že pokud mají někteří zaměstnanci pracovní jubileum 10, 15, 20... 45 let nebo osobní kulatiny, pozvu sijek sobě, osobně jim poděkuji a předám malý dárek. Dělám to moc rád, těším se na to.
Když neberu v úvahu osobní jubileum, ne- ustále se u mě objevují i pracovníci, kteří jsou tu nejen deset, ale více jak dvacet, tři- cet i čtyřicet let, a to přece o něčem svědčí. Pro nábor nových pracovníků pořádáme mj. i dny otevřených dveří, také orga- nizujeme společně s obchodní komorou jakousi obdobu veletrhu práce, bohužel nyní v době covidu došlo k přerušení. Ten veletrh pořádáme ve sportovní hale, kde mají firmy z opavského okolí své stánky
 PACKAGING 6/2021 7   5   6   7   8   9