Page 48 - Packaging 6/2021
P. 48

Av tomto případě ji způsobil plast hro- madící se na sklád- kách, v přírodě
a v mořích, kte- rým je společnost významně znečis-
tila. Přestože plasty v současnosti nejsou ve velké oblibě společnosti, jejíž většina je považuje za nebez- pečný odpad, je jejich přínos při správném zacházení pro společnost i životní prostředí neoddiskuto- vatelný. Na fakta o plastech, jejich recyklaci a správném ekologickém využití, upozorňuje edukativní kampaň Replastuj (www.replastuj. cz). „Jak potvrdil aktuální průzkum veřejného mínění od společnosti Perfect Crowd, panuje mezi lidmi spousta mýtů o škodlivém vlivu plastů na naše životní prostředí,“ upozorňuje Ma-
rek Hes z agentury Impact_, která kampaň realizuje, a dodává: „Naším cílem je proto otevřít diskusi široké
a odborné veřejnosti, zvýšit povědomí společnosti o plastech a jejich významu v současném světě, v kontextu recykla- ce a cirkulární ekonomiky. Apelujeme na veřejnost, aby se chovala zodpo- vědně, racionálně a pochopila přínos plastů pro naši společnost.“ Ve své argumentaci se Replastuj opírá
o data a výsledky ověřených analýz
i studií a potvrzuje, že dobře uchope- né a pochopené plastové obaly jsou pro přírodu nejpříznivějším řešením. „PET lahev je z ekologického hledis-
ka nejšetrnějším nápojovým obalem.
Je 100% recyklovatelná a ve formě rPET donekonečna použitelná,“ říká Jan Daňsa, ředitel české pobočky společnosti ALPLA, která je iniciá- torem kampaně #replastuj. Vychází
přitom z výsledků LCA analýzy, která hodnotí dopad různých druhů obalů na životní prostředí v prů- běhu celého jejich životního cyklu. Webové stránky www.replastuj.cz nabízí přehled o historickém vývoji a používání plastů od jejich vzniku do současnosti a také seznamují čtenáře s důležitými fakty o plastech a jejich ekologickém využití v růz- ných oblastech. Součástí webu jsou
i aktuální informace spojené s plasty, jako jsou nejčerstvější data a analýzy, podrobné výsledky zmiňovaného průzkumu věnovaného plastům
a různé zajímavosti o plastech. Vědě- li jste např., že PET slaví letos 80 let od svého vzniku!? Veřejnost se může do diskuse o plastech zapojit na Face- book profilu @replastuj.cz, na kterém jsou pravidelně zveřejňována souvi- sející témata a aktuální informace.
INICIATIVA / PLASTY
  „Replastuj“ boří mýty o plastu a upozorňuje na jeho benefity
Není snad kontroverznější materiál, než jsou plasty. Jejich objev v 80. letech 19. století odstartoval revoluci v průmyslu i v gastronomickém a módním odvětví. Od adorace je ale vždy jen malý krůček k nenávisti.
    48 PACKAGING 6/2021   46   47   48   49   50