Page 47 - Packaging 6/2021
P. 47

Poselství a přínos zálohového systému
Zálohový systém je moderní prostře- dek rozšíření zodpovědnosti výrobců, který prostřednictvím sběru jedno- rázových nápojových obalů zapojuje spotřebitele do boje s volně pohoze- ným odpadem (litteringem) a mobili- zuje k ochraně životního prostředí.
Systém ulehčuje spotřebitelům vracení nápojových obalů určených na recyklaci. Princip zálohového systému: spotřebitelé při koupi nápoje zaplatí i zálohu za jednorázový obal – na PET láhev nebo plechovku. Po vrá- cení obalu na odběrné místo dostane spotřebitel zálohu zpět.
Systém podporuje vytváření prostředí bez volně pohozeného odpadu, kde se nápojové obaly vysbírají na recyklaci a chrání se životní prostředí.
Zlepšuje recyklaci, podporuje cirku- lární ekonomiku, environmentálně vzdělává celou společnost.
Motivuje a zapojuje spotřebitele
a tak snižuje volně pohozený odpad z jednorázově použitelných plasto-
vých obalů a plechovek. V zemích se zavedeným zálohovým systémem kleslo množství litteringu až o 95 %. Samosprávy ušetří náklady na čištění veřejných prostranství a skládkování od 682 tis. do 3,3 mil. eur ročně.
Snižuje dopady výroby a spotřeby ná- pojových obalů na životní prostředí. Recyklace PET dokáže snížit využí- vání primární energie o 54 % a emise skleníkových plynů o 23 %.
90% míra sběru jen u PET lahví zna- mená odvrácení litteringu a skládko- vaného odpadu o objemu 0,9 milionu m3. Snižuje emise CO2.
Pozitivně ovlivňuje recyklaci, množ- ství a kvalitu vysbíraného mate-
riálu a šetří přírodní zdroje. Zvyšuje využití recyklovaných petek a plecho-
vek jako surovin na výrobu nových nápojových obalů.
O možném zálohovém systému v ČR
Tři rozsáhlé studie vypracované ne- závislými experty analyzují možnosti zavedení vratných záloh na PET lahve a hliníkové plechovky v Česku. Studie počítá s výší zálohy 3 Kč. Po počáteční investici by byl systém plně finančně soběstačný. Vedl by také k zásadnímu omezení množství odhozených lahví v přírodě či okolo dopravních cest. Systém umožní České republice splnit cíle Evropské unie v oblasti třídění
a recyklace. Všechny studie jsou k dis- pozici na: www.zalohujme.cz. Skupinu Zálohujme.cz založila společnost Ma- tonni 1873 ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky a VŠCHT.
OBALY / EKOLOGIE
    Probarvěte svůj život našimi barvami a budete veselejší
Orientální zboží s příběhem
Naše zboží je jedinečné. Nemáme tisíce naprosto stejných šperků nebo stejné módní doplňky. A ani je mít nechceme. Rádi bychom si zachovali unikátnost.
Peníze, které utržíme, dostanou lidé, kteří věci přímo vyrábějí nebo jsou prvními distributory, čímž podporujeme výrobce například z Nepálu, Tibetu, Thajska, Vietnamu atd.
Naším cílem není pouze prodávat zboží, které k vám putuje zdaleka, ale přinášet vám rovněž příběhy z míst, které naše zahraniční spojky navštívily.
       
   45   46   47   48   49