Page 46 - Packaging 6/2021
P. 46

Slovensko přijalo Zákon
č. 302 z 11. 9. 2019 o zá- lohování jednorázových obalů na nápoje a o změně a doplnění některých záko- nů. Tím se zavázalo zvýšit
aktuální množství sběru nápojových obalů z 60 až na 90% v roce 2025. Ten- to systém si vybralo proto, že spojuje úsilí výrobců, obchodníků, spotřebi- telů a státu v zastoupení Ministerstva životního prostředí SR. Zálohování dává šanci sesbírat více materiálu vyš- ší kvality na recyklaci a jeho opětovné využití v nových obalech.
Kterých obalů se zálohový systém týká? Kovové obaly zahrnující hliník a železo, a plastové obaly z PET, HDPE, PP.
TEXT: EVA SKOPKOVÁ
Potřeba zálohování nevznikla pouze na základě požadavků Evropské ko- mise, ale popud přišel od samotných výrobců nápojů. Jedním z motivů výrobců je zajištění dostatečného množství suroviny pro výrobu recyk- lovaného granulátu a plnění součas- ných požadavků na cirkularitu (bottle to bottle). Udržitelnost a ochrana přírodních zdrojů je dalším motivem, který vedl ke vzniku zálohového systému, jenž funguje již v mnoha evropských zemích.
Vzniklo konsorcium AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, které zastupuje výrobce nealkoholických nápojů
a minerálních vod, výrobců piva
a zástupců velkoobchodu a maloob- chodu. Správcem zálohového sys-
tému, které konsorcium vytvořilo, je nová nezisková organizace, která financuje a koordinuje celé fungo- vání systému. Konsorcium zastu- puje 80 % všech obalů uvedených na trh a více než 3 000 obchodních míst.
Povinnosti výrobců
• Zálohovat a dodržovat výši zálohy • Zabezpečit označení obalů tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o zálohova-
ný obal
• Registrovat zálohované obaly před
jejich uvedením na trh
• Vést odděleně účetní záznamy
o ceně zboží a výši zálohy
• Hradit Správci zálohového systému
zálohy vybrané z uvedení nápojů
v zálohovaných jednorázových obalech na trh za období jednoho kalendářního roku v souladu s uza- vřenou smlouvou
• Hradit Správci zálohového systému všechny náklady spojené s účastí
v zálohovém systému
• Vést evidenci o zálohovaných oba- lech a ohlašovat z ní údaje Správci
v rozsahu potřebném na plnění jeho úloh
Odběrná místa
• Zákonná povinnost: prodejny nad 300 m2 (tj. cca 1 100 prodejen)
• Dobrovolný odběr: do něj se mohou zapojit i menší prodejny (aktuálně asi 1 000 obchodníků)
• Správce zálohového systému spustí 1. ledna 2022 zálohování s více než 2 000 odběrnými místy a plánuje postupně rozšířit síť až na 6 500 prodejen do roku 2025.
OBALY / EKOLOGIE
  Zálohování na Slovensku
Od příštího roku se na Slovensku budou zálohovat jednorázové nápojové obaly, a to PETky a plechovky
o objemu 0,1 až 3 litry včetně. Jedná se o obaly pro nápoje neboli kapalné poživatiny, které obsahují 80 % vody, mléko do této kategorie nespadá. Nový zálohový systém představila na kongresu Obalko 9 Lucia Morvaiová, ředitelka pro vnější vztahy neziskové organizace Správce zálohového systému.
      46 PACKAGING 6/2021


   44   45   46   47   48