Page 37 - Packaging 6/2021
P. 37

VELETRHY / MSV 2021
   spotřebovává hodně energie. To jde do jisté míry právě proti udržitelnosti. Čili zásadní otázkou dneška je hledá- ní cest, jak být technologicky vyspělí a zároveň udržitelní.
Vítězslav Lukáš z technologické společnosti ABB definoval výzvy tři. Kromě udržitelnosti zmínil stárnutí populace a globální ekonomiku. Vy- vrátil mýtus, že jedním z negativních vlivů robotizace je úbytek pracovních míst. „Data ukazují, že země s největ-
ší mírou robotizace vytvářejí nejvíce pracovních míst. Mají nízkou nezaměst- nanost. Podívejme se, jak jsou na tom Korea, Singapur a další. Investujme tedy do inovací a manuální práce automati- zujme,“ řekl Vítězslav Lukáš.
Další vystupující, kybernetik Libor Witassek a Martin Cígler ze společ- nosti Solitea, se shodli, že jedním
z největších problémů je školství
a uplatnění absolventů na trhu práce. „Pokud má někdo nápad, tak ho dokáže zpeněžit. Ale potřebujeme větší množství nápadů, ke kterým musí dopomoci české školství,“ prohlásil Martin Cígler. Ten na začátku konference převzal od vi- ceprezidenta ČMA Iva Gajdoše oce- nění Manažer digitálního věku 2020, které je jednou z kategorií každoroční prestižní soutěže Manažer roku.
Digitální továrna 2.0: Digitální transformace přidává na tempu Petr Očko, náměstek ministra prů- myslu a obchodu pro digitalizaci
a inovace, v sekci Digitální továrna 2.0 vysvětluje:
„Vytvořili jsme 5G alianci, což je platfor- ma, kde se potkávají operátoři, výzkum- né organizace, univerzity, firmy, profesní organizace, stát a obce. To tady nikdy
předtím nebylo. Jak to funguje v praxi, ukazuje právě Digitální továrna 2.0,“ Hodně skloňovaným pojmem je na le- tošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně zkratka 5G. Proč?
5G sítě, neboli sítě páté generace,
jsou pokračování předešlé generace 4G. Přinášejí novou kvalitu do toho, co vlastně tyto sítě umožňují dělat.
A to jak pro standardní uživatele, tak pro aplikace v průmyslu, v rozvoji chytrých měst (Smart Cities), ve zdra- votnictví a podobně. Podstatné je,
že sítě 5G neslouží pouze k telefo- nování či sms, ale dokážou přenášet důležité objemy dat. 5G sítě vykazují větší rychlost přenosu, jsou schopny obsloužit – v určitém prostoru – mno- hem větší počet zařízení. Zvládají navíc zabezpečenou komunikaci a ně- které další funkce, jichž nebyly 4G sítě schopné. Je to například tzv. edge computing, kdy operátor poskytne
vysokou kapacitu sítě, ovšem v lokál- ním prostředí na vysílači, a příslušná zařízení s ním poté komunikují. Je
to vlastně IT nasazení, které pomáhá maximálně zvýšit dostupnost apli- kací a dat pro uživatele nebo v rámci internetu věcí.
Co dělá v těchto procesech Minister- stvo průmyslu a obchodu? „Ministerstvo průmyslu a obchodu se
v těchto záležitostech angažuje dlou- hodobě, nicméně rozvoj sítí 5G jsme si vytkli jako prioritu. 5G sítě přinášejí nové možnosti rozvoje celkového digitálního ekosystému. Kromě strategie jejich rozvoje, kterou jsme přijali, považuji za důležité, že jsme zřídili platformu, kde se potkávají hráči, kteří by se jinak nepotkali. Jde o 5G alianci, kde jsou operátoři, výzkumné organizace, univerzity, firmy, profesní organizace, stát a obce. To tady nikdy předtím nebylo. Příkladem jsou i projekty jako TREND nebo 5G pro 5 měst.“
V jaké fázi budování se vize 5G
a souvisejících záměrů nachází? „Jsou samozřejmě země, které jsou hodně před námi, Jižní Korea, Japonsko, USA. V Evropě si však, myslím, že se nemáme za co stydět, a chceme v tomto úsilí dále pokračovat. Čili cílit na digitalizaci jako takovou, podporovat a rozvíjet vysoko- rychlostní internet, vědu a výzkum... Celá myšlenka je nově vtělená do aktivit v Národním plánu obnovy, jsou tam Podpora digitální infrastruktury, Nová technologická řešení (start-upy), Řešení do firem a Aplikovaný výzkum a vývoj. Zmínit můžeme programy TREND
a Country for the Future.
Věříme, že se nám povede ČR posunout.“
   PACKAGING 6/2021 37   35   36   37   38   39