Page 36 - Packaging 6/2021
P. 36

VELETRHY / MSV 2021
   změny vlhkosti prostředí. Ztrácí roz- měrovou stabilitu a jde o nevratnou změnu. Úpravou vnitřního klimatu objektu lze snížit podíl zmetkovitosti ve výrobě, získat zdravější pracovní prostředí pro zaměstnance.
Vlhkost v prostředí pod 50 % působí řadu závažných komplikací, které vedou k nevratným změnám papíru (např. vlnění, srážení a krčení papíru). Tím dochází ke ztrátám produkce, zvyšování nákladů, protože papír se stává nepoužitelný.
Prostředí s relativní vlhkostí nad hranicí 55 % odstraní řadu problémů včetně elektrostatického náboje a jeho výbojů. Proto je třeba zvlhčovat, abychom udržovali v průběhu celého roku stabilní prostředí s relativní vlhkostí nad 55 %. V případě, že klesne relativní vlhkost v prostředí pod hranici 30 %, generuje se static- ká elektřina. Může se nakumulovat velmi velký elektrický náboj, není výjimkou ani 30 000 voltů.
Nabídka platí i pro provozy v polygrafic- kém průmyslu, kde k zásadním problé- mům přispívá nízká relativní vlhkost. Ta je příčinou mnoha problémů a je možné ji poměrně dobře odstranit
a udržet na požadované úrovni. Tvorba statické elektřiny, její výboje a neustálé slepování listů papíru, vlnění papíru, srážení a krčení papíru, to jsou hlavní následky způsobené suchým vzdu- chem v prostředí tiskařských provozů, a to zejména v období zimních měsíců. V případě, že jsou zajištěny stabilní podmínky v prostředí odpovídajícím řízením vlhkosti, rozměry papíru zůstávají stabilní, neměnné a tiskový proces proběhne rychleji, ekonomičtěji a bez zbytečných prostojů.
Optimální vlhkost v prostoru tis- kárny a skladů s papírem by se měla pohybovat mezi 50–60 % relativní vlhkosti při teplotě cca 20 °C.
Bonotto Packaging Srl, Jan Wdóvka, Lidia Vizitiou
Bonotto Packaging nabízí zákazní- kům dávkovací systémy pro vážení a počítání, stroje na průběžné balení, kartonovací stroje, linky na bale-
ní souprav a také se firma zabývá vývojem plně automatických balicích linek „na klíč“ s automatickou mani- pulací s produkty. Tento široký záběr umožňuje jejich zákazníkům získat efektivní řešení a pokrytí potřeb. Firma Bonotto Packaging Srl byla za- ložena v roce 2016 s cílem poskytovat specifická a přizpůsobitelná technic- ká řešení pro balení průmyslových produktů, jako jsou spojovací prvky, kování, mechanické díly a další ne-
potravinářské zboží. Společnost byla založena rodinou Bonotto, která v té době měla více než 45 let zkušeností s výrobou balicích strojů.
Doprovodný program
Konference České manažerské asociace
Konference se zabývala výzvami pro českou ekonomiku a management
v rámci technologické transformace firem. Hlavním tématem byla robo- tizace a zasazení umělé inteligence do procesu výroby.
V úvodu představil profesor Vladimír Mařík z CIIRC ČVUT projekty, které se pod jeho vedením na institutu
ve spolupráci s firmami vytvářejí. Jeho pracoviště s názvem Testbed patří k nejznámějším v Evropě a po- skytuje prostor pro testování nových technologií a jejich aplikaci k praktic- kému využití v rámci Průmyslu 4.0. „Nezabýváme se jednotlivými roboty, ale jejich celkovou kooperací pro zapojení
do výroby. Kolem našeho Testbedu vytváříme celý technologický ekosystém se zaměřením na umělou inteligenci,“ vysvětlil profesor Mařík.
Po představení ukázek z výzkum- ného pracoviště položil moderátor Vadim Petrov otázku, jak je Česká re- publika připravena na technologickou transformaci v porovnání se zbytkem Evropy. Podle profesora Maříka jsme na tom stejně jako Rakousko a Ně- mecko. Třetina podniků však zatím není schopna transformace. Hrozí
jim zánik. Obrovskou výhodou je podle něj však technická schopnost lidí. Zároveň doplnil, že Průmysl 4.0
   36 PACKAGING 6/2021


   34   35   36   37   38