Page 37 - Packaging 5/2021
P. 37

DODAVATELÉ / PAPÍRNY
    zbývajících akcií s cílem stáhnout je z trhu.
• Výrobce chromonáhrady (WLC) Reno De Medici získal v červenci
za 155 mil. € od americké investiční firmy Andlinger 100 % akciového ka- pitálu nizozemské holdingové společ- nosti Fineska. Holding je výhradním vlastníkem společnosti Eska, výrobce obalů a pevné neslepované lepenky (na obaly, knižní desky...) ze 100% recyklovaných vláken, jež vlastní dvě lepenkárny v Nizozemsku (Sappe- meer a Hoogezand) s celkovou kapa- citou 290 000 t/r, tři řezací a skladová střediska v Itálii, Španělsku a USA
a obchodní kanceláře ve Velké Bri- tánii a Hongkongu. Michele Bianchi, CEO, RDM: „Eska se soustředí na spe- ciální druhy podobně jako naše Ovaro. Hodláme v tomto segmentu zavést stejný strategický přístup s několika stejně zaměřenými papírnami, který se vyplácí v našem hlavním byznysu s chromoná- hradou. Transakce je v souladu s naší růstovou strategií, nabízí nové příleži- tosti geografického pokrytí a posílení výkonnosti skupiny.“ V roce 2020 měla Eska hrubé tržby 149,7 mil. € a čistý zisk 12,7 mil. € při čistém finančním dluhu 2,5 mil. €.
• Skupina RDM získala 100 % akciového kapitálu Papelera del principado čili Paprinsy, druhého největšího výrobce chromonáhra- dy ve Španělsku a osmého výrobce lepenky na světě. Má sídlo a papírnu v Mollerusse, 130 km od Barcelony. Celkem zde pracuje asi 140 osob. Stroj s čistou šířkou 4,8 m hodlá RDM využít k potenciálnímu na- výšení výrobní kapacity z 140 000 na více než 200 000 t/r. Dohoda po- krývá i akvizici tří menších společ- ností ve stejném areálu: Fergerdell, Cogeneracio del Pla a výrobce vlnité lepenky Ondupacart. M. Bianchi: „Akvizice potvrzuje naši pozici jako přední společnosti v segmentu recyklo- vané lepenky v jižní Evropě.“
• V dubnu skupina RDM odprodala prostřednictvím své pobočky RDM Blendecques 100% podíl ve fran- couzské papírně Rochette, 140 km od Lyonu, a to holdingu 100% vlastněnému fondy Mutares, jež se specializují na akvizice a reorganiza- ci středních společností. Převod měl být dokončen v červenci. Celková
hodnota transakce je 28,8 mil. € plus určitý podíl na zisku, k její částečné úhradě poskytne RDM tzv. financování prodejcem ve výši 6,5 mil. € s tříletou splatností. Rochette byla jediná papírna skupiny v seg- mentu skládačkové lepenky (FBB)
z primárních vláken. Se dvěma stroji má teoretickou kapacitu 165 000 t/r. V roce 2019 dosáhla tržeb 111,9 mil. € a čisté ztráty 6,7 mil. € při čistém dluhu 12,9 mil. €. M. Bianchi: „RDM využívá příležitosti opustit byznys
s FBB. Od roku 2016, kdy jsme papírnu získali, její ziskovost rostla také díky provozním úsporám a úsilí našeho managementu. Nicméně dosažení zisků na úrovni ostatních aktiv v našem portfoliu vyžaduje další podstatné ka- pitálové výdaje. RDM svým odchodem efektivně přesouvá zdroje a energii man- agementu na cestu růstu a konsolidace.
Papresa
Integrací Barcelona Cartonboard (získá- na od fondu Quantum Capital Partners v říjnu 2018) a Paprinsy posilujeme své vedení na trhu s chromonáhradou.“
Pozn. red. V prvním dílu článku se něko- likrát objevilo spojení „bednová lepenka“. Autorka se omlouvá, že se v rámci úspory místa uchýlila k nevhodnému výběru slov při překladu výrazu „containerboard“.
Ve skutečnosti se ve všech případech jednalo o „surové materiály pro výrobu vlnité lepenky na obaly“, jak bylo uvede- no dále v textu. Bednová lepenka jako taková se vyrábí v plošných hmotnostech 1050–2000 g/m2 slepením dvou, tří
i více vrstev šedé strojní lepenky vodním sklem; vnější vrstvy mohou být nahra- zeny sulfátovým nebo jiným papírem; vyznačuje se vysokou tuhostí a pevností ve vzpěru (D. Fencl: Technologie balení, VŠST v Liberci 1987).
    PACKAGING 5/2021 37
Umka


   35   36   37   38   39