Page 63 - Packaging 3/2021
P. 63

LEGISLATIVA / OBALY
   Výšeuvedenéprávnípředpisynalez- nete na https://bit.ly/3uqQRTx.
Do nového Výkazu musel EKO-KOM promítnout principy ekomodulace, které jsou podmínkou pro zajišťování sdruženého plnění (§ 2, písm. r) a § 21 odst. 1, písm. k) zákona o obalech). Dosudmuselaautorizovanáobalová společnost být při stanovení výše poplatků k materiálům neutrální. Nově bude naopak povinna při určování výše peněžního příspěvku zohledňovat dopad obalu na životní prostředí (zejména jeho opětovnou použitelnost, recyklovatelnost, obsah nebezpečných látek) v rámci jeho životního cyklu.
Další nutné změny ve Výkazu, které vycházejí z nových požadavků výše uvedených předpisů:
• Rozdělení obalů na obaly neobsa-
hující a obsahující nápoje: Směrnice
SUP, článek 9,
• Rozdělenínaprimárnísurovinu
a recyklát: Směrnice SUP, článek 6 (povinný obsah recyklátu v plasto- vých nápojových obalech),
• Povinný obsah recyklátu: Směrnice SUP, článek 6,
• Rozdělení polymerů u plastů: Vyhláška MŽP o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašová- ní údajů z této evidence; principy ekomodulace,
• Barevnérozlišeníuskleněných
a plastových obalů do dvou katego- rií (transparentní, barevné) a u PET obalů do třech kategorií (transpa- rentní, průhledné barevné, neprů- hledné barevné): § 2, písm. r), § 21 odst. 1 písm. k) Zákona o obalech,
• Rozdělenínápojovýchobalůpodle objemu: do 3 litrů a nad 3 litry – Směrnice SUP, článek 9,
• Zásadní změna nastává na základě zákona o obalech v evidenci Kom- pozitních obalů.
Výkaz EKO-KOM XX – XK Kompozitní obaly
Na těchto listech Výkazu evidují klienti AOS EKO-KOM kompozitní obaly. Kompozitní obal je obal slože- ný ze dvou a více vrstev různých ma- teriálů, jež nelze ručně oddělit a tvoří jedinou nedílnou jednotku, tvořící vnitřní nádobu a vnější schránku, kterýjeplněn,skladován,převážen
a vyprazdňován jako takový.
Zákon o obalech v § 48 stanovuje povinnost evidovat kompozitní mate- riály podle materiálů obsažených
v obalu. Tyto stránky Výkazu neslouží tedy pro samostatnou evidenci kom- pozitních obalů, ale pro jejich doda- tečné členění na jednotlivé materiály, ze kterých se daný kompozitní ma- teriál skládá. Toto dodatečné členění
musí odpovídat prováděcímu předpi- su zákona o obalech a je nezbytné pro splnění evidenční povinnosti vůči MŽP. To znamená, že zpoplatněný kompozitní obal musí být nejprve správně zaevidován na listech pro prodejní, skupinové, přepravní a/nebo průmyslové obaly. A až poté rozčle- něn na jednotlivé materiály na listu
   
 
 
    
 
 
   
 

   
   
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 PACKAGING 3/2021 63

   61   62   63   64   65