Page 62 - Packaging 3/2021
P. 62

 LEGISLATIVA / OBALY
 Požadavky EU si vynutily změnu čtvrtletního Výkazu
Po více než 15 letech změnila autorizovaná obalová společnost EKO-KOM podle požadavků EU, implementovaných do českých předpisů, čtvrtletní Výkaz o produkci obalů. V souladu s významnými změnami evropské a české legislativy je nově nutná například podrobnější specifikace kompozitních materiálů. Časopis Packaging čerpá z informací společnosti EKO-KOM.
 Ve Sbírce zákonů byl publikován pod
č. 545/2020 Sb. zákon, kterým se mění
zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.
Na základě nových právních předpisů upravený nový Výkaz klienti AOS EKO- -KOM vyplňovali již za první čtvrtletí letošního roku. O novinkách informo- vala společnost EKO-KOM již s předsti- hem a svým zákazníkům je v případě jakýchkoliv nejasností plně k dispozici
v kontaktech na konci tohoto článku. Struktura Výkazu byla dlouho stabilní, ale novou změnou se podstatně mění nejen struktura, ale i podrobnost vyka- zovaných údajů. K této zásadní úpravě Výkazu došlo zejména kvůli požadav- kům vyplývajícím z nových směrnic Evropského parlamentu a Rady: O oba- lech a obalových odpadech (dále jen CEP) a O omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (dále jen SUP) a Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2151. Tyto nové právní předpisy významným způsobem mění systémy nakládání s obaly a obalovými odpady
nejen v ČR, ale i v celé Evropě. Zásadní změnou prochází i evidence obalů
a obalových odpadů. Změny ve Výkazu vyplývají z následujících ustanovení právních předpisů:
• Zákon č. 545/2020 Sb., o obalech,
• Vyhláška MŽP č. 30/2021 Sb., o pro-
vedení některých ustanovení záko- na o obalech (o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence),
• Směrnice 2019/904/ES (dále jen Směrnice SUP), jenž by měla být implementována do českých záko- nů v průběhu letošního roku.
          
 

  
   pak   
   
      
  
     
 

      p        
  
     

 
 
  


 
  
   
  
  
 
                           
    
  
    
        
  
 
    
  
 
 
 
 
 
  

 
 62 PACKAGING 3/2021
 
      60   61   62   63   64