Page 60 - Packaging 3/2021
P. 60

Na plastové či kovové kontejnery na starý papír jsme si již dávno zvykli a stále ještě fun- gují i sběrny, kam papír odvážejí menší firmy
nebo lidé z oblastí, kde ještě kontejnery nejsou. Co se ale s touto cennou surovi- nou děje dál? Jakými cestami se ubírá a kde končí papírový odpad?
Ze všeho nejdříve je třeba konstatovat, že ne všechno, co se v kontejnerech
na papír, potažmo na dvorech a v ha- lách sběrných firem nachází, je opravdu papír, tím méně papír ideální pro recy- klaci. Souvisí to samozřejmě s vývojem – díky modernizaci technologických procesů napříč všemi oblastmi se měni- la i podoba toho, co z těchto nových pro- cesů vypadává jako odpad. Netýká se
to jenom papíru, také ostatní suroviny sbírané k recyklaci se mění, ať již jsou to kovy, sklo, textil, či plastické hmoty. Ale právě na papíru je tato evoluce vidět snad nejzřetelněji. Vlastní přístup k tzv. „sběrovému papíru“, k jeho získávání, shromažďování a zpracování se pak liší podle toho, kdo tuto činnost provádí, či lépe – jaké k tomu má prostředky. Jestliže na jedné straně konstatujeme, že vláknitá surovina, kterou obecně označujeme jako sběrový papír, obsahu- je značné procento látek nepapírenské- ho původu, pak je nasnadě otázka, jak se těchto příměsí zbavit. V tomto oka- mžiku je asi na čase zmínit se, alespoň rámcově, o technologiích, kterými se
v papírnách sběrový papír zpracovává. Je to důležité, neboť ani zde se, stejně jako v ostatních průmyslových odvět- vích, pokrok nezastavil.
Vířivé rozvlákňovače – hydrapulpery
Pomineme-li velmi stará zařízení jaký- mi byly stoupa či kolový mlýn, je hydra-
TEXT A FOTO: kpt. PETR NOVOTNÝ
pulper, čili „hydrák“, velmi často také zvaný „tampela“, podle jejího prvního výrobce, finské společnosti Oy Tampella AB z Tampere, asi dosud nejběžnější roz- vlákňovač na starý papír a nejen na něj. S ocelovou nebo litinovou nádobou
ve tvaru dole zkoseného válce se setkáte prakticky v každé papírně. Ty menší
z nich, s horním průměrem 1,5 až 2 m, bývají instalovány poblíž papírenských a lepenkových strojů, kde zpracovávají
a vracejí do výroby technologický výmět. Ty větší, jejichž vrchní průměr činí tři
i více metrů jsou právě určeny zejména k rozvlákňování sběrového papíru. Tro- chu připomínají obří kuchyňské mixery – i zde je ve spodní části umístěn rotor. Jeho funkce tu však, na rozdíl od mixé- ru, nespočívá v sekání a drcení mate- riálu, nýbrž pouze k vytvoření silného točivého, vířivého pohybu papírové kaše – husté směsi zaneseného papíru a vody. Právě oním točivým pohybem, respekti- ve třením vrstev s rozdílnou obvodovou rychlostí o sebe, se v hydrapulperu uvolňují jednotlivá vlákna a papír se tak rozvlákňuje.
Co budeme rozvlákňovat
Pokud je rozvlákňovač používán
ke zpracování čistého technologické- ho odpadu, není třeba rozvlákněnou látku nijak dále upravovat, ta se vrací všechna zpět do výrobního procesu. U sběrového papíru je to však zcela jiné. Podle jeho druhu a kvality obsa- huje zanáška do rozvlákňovače různé procento použitelných vláken, u těch nejhorších, s nejvyšším obsahem příměsí může být obsah dobrých vlá- ken opravdu nízký. Charakteristika sběrového papíru je uvedena v normě ČSN EN 643 – Seznam evropských standardních druhů sběrového papíru – kde se tato surovina dělí
do čtyř základních skupin a mnoha podskupin:
A0 – A12 Běžná kvalita, smíšený sběrový papír netříděný
B1 – B15 Staré noviny, remitenda novin atd.
C1 – C19 Vysoká kvalita, směs pestrých tiskových odřezků atd.
D0 – D6 Sulfátové papíry a lepenky
PAPÍR / RECYKLACE
  Recyklace není legrace
Papír je stále jeden z nejpoužívanějších obalových a tiskových materiálů jak u nás, tak i ve světě. A to ve všech oblastech lidského činění – v průmyslu, v zemědělství i v domácnostech. Tento výrobek z vláknitých surovin
má jednu nespornou výhodu – jakmile splní svou úlohu, lze jej, alespoň většinou, bez velkých problémů recyklovat.
    60 PACKAGING 3/2021
Horizontální rozvlákňovač   58   59   60   61   62