Page 55 - Packaging 3/2021
P. 55

Uzavírací proces – duo speed
Uzavírací proces (celkový) Uzavírání formy
Uzamykání
Zvýšená rychlost otáček válce
Uzamykání
Vytváření uzavírací síly
Vytváření uzavírací síly
Překryv pohybů
+
Zvýšená rychlost otáček válce
Až 25% zkrácení doby suchého cyklu
DODAVATELÉ / VSTŘIKOVACÍ STROJE
   Uzavírací proces – duo
Uzavírání formy
Uzavírací proces (celkový)
Díky překryvu pohybů stroje se doba suchého cyklu zkracuje v závislosti na velikosti stroje až o 25 procent.
  lovém průmyslu i dalších odvětvích, jako jsou výroba elektronických a te- lekomunikačních produktů či bílého zboží nebo technické vstřikování.
Za účelem rozšíření oblasti použití byla uzavírací i vstřikovací strana cíleně přizpůsobena požadavkům výrobců obalů. Dobu suchého cyklu se podařilo zkrátit až o 25 procent. Model duo speed 400 s uzavírací sílou 4000 kN dosahuje podle normy Euromap 6 doby suchého cyklu v dél- ce 1,9 vteřiny. S dobou suchého cyklu v délce 2,9 vteřiny patří mezi nejrych- lejší stroje v tomto tržním segmentu
i největší dostupný model duo speed 1100 s uzavírací sílou 11 000 kN.
Prediktivní průběh pohybů zkracuje cyklus
Při snaze o značné zkrácení dob suchého cyklu věnovali vývojáři spo- lečnosti ENGEL pozornost zejména jednotlivým pohybovým sekvencím, jako jsou uzavírání a uzamykání formy a vytváření uzavírací síly. Hlavním klíčem bylo prediktivní řízení pohybů patentované společ- ností ENGEL, které umožňuje, aby
se průběhy pohybů překrývaly [1, 2]. Proces uzamykání, který byl doposud určujícím faktorem doby cyklu, proto teď probíhá plně souběžně s rychlým pohybem a vytvářením uzavírací síly. Hladký přechod z rychlého pohybu na vytváření uzavírací síly rovněž zkracuje dobu potřebnou k vytvoře- ní uzavírací síly. Dalším příznivým vedlejším efektem je klidnější průběh pohybů.
Pomocí prediktivního řízení pohybů
a dalších optimalizací se společnosti ENGEL také podařilo zkrátit sekvenci snižování uzavírací síly. Uzavírací síla se obvykle snižuje během doby chlazení, dokud forma zůstává tak jako tak uzavřená. Při krátkých do- bách cyklu je však důležité udržovat uzavírací sílu co nejdéle. Bez prodlou- žení doby cyklu toho lze dosáhnout jen s velmi krátkou fází snižování uzavírací síly.
Ke krátké době suchého cyklu přispívají u stroje duo speed také optimalizované otevírací a uzavírací pohyby, které šetří čas zejména při používání velkých otevíracích zdvihů nezbytných při výrobě kbelíků a po- užívání patrových forem. Při vývoji stroje duo speed věnovala společnost ENGEL od samého počátku pozornost formám s více kavitami, které kladou vyšší nároky na rozložení uzavírací síly. Upínací desky jsme pomocí FEM simulací optimalizovali tak, aby byla uzavírací síla rovnoměrně rozložená po celé upínací ploše formy. To zaru- čuje konstantně vysokou kvalitu dílů.
Inteligentní řízení čerpadla zvyšuje energetickou efektivitu
Doba cyklu představuje v obalovém průmyslu měřítko hospodárnosti vý- roby a v konečném důsledku i konku- renceschopnosti výrobce obalů. Z hle- dáčku však výrobce nesmí ztratit ani kvalitu produktů. Důležitými kritérii, která výrazně ovlivňují kvalitu, jsou stabilita a klidný chod vstřikovacího stroje. Z tohoto důvodu byl pohon uzavírací strany realizován nikoli prostřednictvím hydraulických aku-
mulátorů běžně používaných u strojů na výrobu obalů, nýbrž na základě inteligentního řízení čerpadla.
V kombinaci s proporcionálním ven- tilem na uzavírací straně umožňuje řízení čerpadla nastavit optimální průběh pohybů pro dané parametry. Výsledkem je dokonalá rovnováha mezi rychlostí a klidným chodem. Čerpadlo poskytuje jen skutečně potřebný tlak. I tím inteligentní řízení čerpadel ve spolupráci se servohydraulikou ENGEL ecodrive zásadně přispívá k vysoké energetické efektivitě vstřikovacích strojů duo speed. Ve srovnání s hydraulickým akumulátorem se spotřeba energie pro uzavírací a otevírací pohyb sni- žuje na polovinu. Celková spotřeba energie stroje je pak asi o 20 procent nižší.
Dalším plusem je pomalejší opotře- bovávání mechanických komponent. Víc než 25leté zkušenosti s výrobou strojů duo umožnily docílit vel-
mi robustní konstrukce a vysoké provozuschopnosti.
Odbourání hranic i na straně vstřikování
Nejdůležitější inovací na straně vstřikování je rychloběžný ag- regát. Ten byl původně vyvinut pro osvědčenou konstrukční řadu e-speed. Je dimenzován pro vysoké požadavky na dynamiku a zvlášť vysokou rychlost vstřikování i při větších průměrech šneku. Nově
je tato konstrukční řada agregátů volitelně k dispozici i pro vstřiko- vací stroje duo speed. Rychloběžný
 PACKAGING 3/2021 55
   53   54   55   56   57