Page 52 - Packaging 3/2021
P. 52

Vdobě tvrdého i měkčího lockdownu jsme všichni určitě ocenili možnost online komunikace. Zatímco v řadě firem byla tato forma komu- nikace nastavena již před kovidovou pandemií, některé firmy si tyto dnes již naprosto běžné platformy téměř
pro každého z nás, nastavovaly zhruba před rokem. Přes počáteční obavy některých počítačově méně zdatných pracovníků se ukázalo, že současné aplikace si v rekordně krátkém čase (přinejmenším jejich základy) dokáže osvojit prakticky každý, nejenom digi- tální generace mladších ročníků, která prostřednictvím sociálních sítí běžně online komunikaci využívá. Ostatně
i řada z nás, v případě, že chtěla ušetřit za telefon, využívala ke komunikaci, včetně té hromadné, aplikace typu Messenger, WhatsApp či stále velmi populární Skype. A i když posledně jmenovaný produkt má většina z nás spojen s bezplatnou verzí, i tady exis- tuje placená firemní varianta, která se nazývá Skype For Business, a dispo- nuje řadou pokročilých funkcí, včetně možnosti pozvat až 250 lidí na jedno online setkání.
Běžné multiplatformy pro soukromé použití lze využít, ale s omezením Výhodou bezplatných multiplatform- ních aplikací pro soukromé použití
je, že umožňují výměnu zpráv a mul- timediálních souborů mezi počítačo- vými rozhraními, včetně tabletů či smartphonů pomocí internetu. Kromě textových zpráv uživatelé WhatsApp Messenger si mohou navzájem volat (audio i videohovory) zasílat obrázky, videosoubory, audiosoubory, nebo tře- ba aktuální polohu na mapě. Tyto apli-
kace, fungující v rámci sociálních sítí, však nejsou jedinými, takže můžeme pokračovat dál, řada z nás se vzdáleně připojuje na plochu jiného počítače přes volně stažitelný TeamViewer – ano, i ten pochopitelně umožňuje, kromě jiného, organizování schůzky či videohovorů. Nicméně všechny
a mnohé další tyto podobné aplika-
ce nejsou úplně vhodné pro firemní komunikaci ve větším měřítku, kde potřebujeme komfortnější prostředí
s mnoha dalšími možnostmi, protože je pochopitelně rozdíl využívat komu- nikaci k online jazykovým kurzům (mezi soukromými lektory s malými skupinami či face to face výukou, zde stále bezkonkurenčně vyhrává starý dobrý Skype) a organizování schůzí se zadáváním úkolů, jejich kontrole, plánování či interaktivní vysvětlování za použití řady nástrojů, včetně pře- hledného ukládání dat apod. K těmto účelům softwaroví specialisté nabízejí řadu aplikací. V České republice k těm nejpopulárnějším patří MS Teams, Zoom, Slack či Google Meet. Všechny
tyto aplikace mají, jak už to bývá, řadu výhod, některé nevýhody, a protože jde o konkurenty, často si jdou i po krku, včetně různých soudních žalob či vzá- jemného mediálního poškozování.
Zoom či Google Meet?
Světově patří Zoom k nejvíce využí- vaným komunikačním platformám.
A i když je světová jednička hodnocena především médii poněkud kontroverz- ně, nedá se popřít, že zároveň patří
i k těm, kteří na pandemii vydělaly nej- více. Zoom na začátku pandemie nebyl na trhu nováčkem, naopak již tehdy
ho v světě využívalo odhadem 10 mi- lionů lidí denně. Během pandemie se odhaduje, že došlo asi k 30násobnému nárůstu uživatelů a během posledního čtvrtletí loňského roku i k cca 350% nárůstu obratu. Tržby za loňský rok dosáhly u této platformy 3,7 miliardy dolarů (zhruba 80 miliard korun). A to i přesto, že u tohoto programu existuje vedle placené plné verze bez časového omezení hovorů například až s 1000 účastníky, „osekaná“ verze zdarma
DODAVATELÉ / SOFTWARE
  Online komunikace v době kovidové
Ani obalářům se v době pandemie Covid-19 nevyhnula nutnost online komunikace. A vzhledem k tomu, že v používaných aplikacích není mezi jednotlivými průmyslovými i neprůmyslovými odvětvími žádný velký rozdíl, pojďme se podívat, jaké SW aplikace patří k těm nejpoužívanějším.
 ZKOUMALA JANA ŽIŽKOVÁ
   52 PACKAGING 3/2021   50   51   52   53   54