Page 51 - Packaging 3/2021
P. 51

Zpráva The Minderoo Foundation (Nadaci Minderoo založili An- drew a Nicola Forrestovi v roce 2001 v Austrálii. Tato nadace podporuje
řadu ekologických iniciativ po celém světě.) označila 20 společností jako odpovědných za výrobu více než 50 % plastů na jedno použití, které skon- čily po celém světě jako odpad. Tyto společnosti jsou podporované malou skupinou finančníků.
Americká rada pro chemii (ACC) však tvrdí, že zpráva nadace Minderoo nesprávně interpretuje vztah mezi plasty a uhlíkovou stopou, přičemž poukazuje na jiné studie, ze kterých vyplývá, že nahrazení plastů jinými materiály by zvýšilo uhlíkovou stopu i objem odpadu.
Mimo to Veolia, která podniká v ob- lasti nakládání s odpady, označuje plast jako „inženýrské mistrovské dílo“, které nabízí bezkonkurenční možnosti v oblasti obalů a hygieny. Veolia považuje partnerství průmys- lu výrobců obalů a posun v chování spotřebitelů za nedílnou součást překonání krize znečištění životního prostředí plasty.
A co změna klimatu?
ACC reagovala na The Plastic Waste Makers Index návrhem nezohledňo- vat negativní roli plastů při snižování emisí skleníkových plynů (GHG) a zá- roveň poukázala, že nadace Minderoo je částečně financována jedním z nej- větších světových dodavatelů železné rudy, jejím zakladatelem, Andrewem Forrestem, který je nejbohatším pod- nikatelem v Austrálii.
„Zpráva The Minderoo Foundation zkresluje vztah mezi plasty a jejich uhlí- kovou stopou. Některé z dosud nejkom- plexnějších studií zjistily, že nahrazení plastů jinými materiály by zvýšilo negativní dopad na množství odpadu
a uhlíku,“ vysvětluje Joshua Baca, vice-
prezident společnosti ACC pro plasty.
„Odborná analýza Trucostu, společnosti na ochranu životního prostředí, zjistila, že nahrazení plastů ve spotřebitelských obalech a výrobcích dostupnými alterna- tivami by zatížilo životní prostředí téměř čtyřikrát více. Samostatná studie zjistila, že přechod od plastových obalů k jiným alternativám by zvýšil množství obalů generovaných ročně v USA o 55 milionů tun a skleníkových plynů o 130 procent.“ Podle ACC uznání důležité role plastů pro inovaci technologií potřebných pro udržitelnou infrastrukturu, jako jsou solární panely, větrné turbíny, elektrická vozidla a nabíjecí stanice, ve zprávě „evi- dentně chybí“. Svět potřebuje plast, aby mohl žít udržitelněji, a američtí výrobci plastů vedou ve vývoji více ekologičtěj- šího plastového odpadu,“ pokračuje
J. Baca. „Inovujeme a investujeme nemalé úsilí o vytvoření více oběhového hospo- dářství, kde se použité plasty systematic- ky recyklují, aby se z nich vytvořily nové plasty a další produkty. V posledních třech letech soukromý sektor ohlásil in- vestice do dramatické modernizace recyk- lace plastů v USA ve výši 5,5 miliardy USD. Podporujeme také mezinárodní snahy pro eliminaci úniku plastového odpadu do životního prostředí a hle- dáme relevantní řešení nových investic do národní infrastruktury pro nakládání s odpady s uznáním zásadní role plastů při snižování emisí skleníkových plynů.“
Otázka nakládání s odpady
Tim Duret, ředitel pro udržitelné technologie ve společnosti Veolia UK a Irsko, říká, že plast „není materiálem, kterému bychom se měli vyhýbat, ale spíše „mistrovským dílem“ nabízejí-
cím nepřekonatelný obal a hygienický potenciál. Tato zpráva jasně zdůrazňuje problém plastů na jedno použití. Musíme změnit způsob, jakým přistupujeme
k tomuto typu materiálu, spolupracovat mezi průmyslem a výrobci a posunout spotřebitelské chování směrem k cirku- lární ekonomice,“ a pokračuje: „Aktivně
spolupracujeme se zmíněnými společ- nostmi na vývoji nových hodnotových řetězců a na řešení tohoto problému. Plast je nezaměnitelný a existují řešení, ať už investováním do nových recyklač- ních technik nebo změnou produktů.“ Vláda Spojeného království zveřejnila návrh legislativy a návrh dokumentu o daních – účinný od dubna 2022 –
k veřejné diskusi. Veolia věří, že daně z plastů jsou nezbytné pro pobídky
k využívání recyklovaného mate- riálu, ekologický design a investice do infrastruktury.
Návrh legislativy obsahuje sazbu daně z plastů vyrobených nebo dovezených do Spojeného království s méně než 30 procenty recyklované- ho plastu ve výši 200 GBP (282 USD). Očekává se, že opatření bude mít dopad na přibližně 20 000 výrobců a dovozců obalů z plastů.
Strategie EU v oblasti plastů rovněž vyžaduje, aby všechny obaly byly
do roku 2030 ekonomicky života- schopným způsobem recyklovatelné nebo znovu použitelné, zatímco její nedávno zavedená daň z plastů uklá- dá poplatek 0,80 eur/kg (0,98 USD/kg) na nerecyklovaný plastový odpad
z obalů.
EKOLOGIE / POLEMIKA
  Průmysl plastů vrací úder
Americká rada pro chemii (ACC) a Veolia vystoupily na obranu plastů poté, co zpráva nadace Minderoo uvedla, aby za globální krizi znečištění plasty nesli odpovědnost celosvětoví producenti plastů a jejich finanční podporovatelé.
    PACKAGING 3/2021 51

   49   50   51   52   53