Page 45 - Packaging 3/2021
P. 45

VELETRHY / VIRTUAL.DRUPA
    maki, OQChemicals a Xeikon (Silver Event Partners).
Sabine Geldermannová, ředitelka Print Technologies, vyvodila již
v prvním dni akce pozitivní závěr:
„Jsme rádi, že interakce v komunitě začala tak dobře. Působivá řada cenných přenosů znalostí v konferenčním prostoru a na výstavním prostoru, stejně jako vý- měna s obchodními partnery prostřednic- tvím „dohazování“ v Networking Plaza, jsou přijímány vynikajícím způsobem.“ První den zahájil společně s pre- zidentem drupy Clausem Bolza- -Schünemannem autor bestselleru
a člen inovačního partnera Wallstreet Journal Michael Gale.
V průběhu dne se všechny ostatní prezentace v interaktivním konfe- renčním programu týkaly také důleži- tých otázek, které hýbou průmyslem, například: Jakou roli hraje AI v tisko- vém a obalovém průmyslu? Jak lze optimalizovat pracovní toky a proce- sy digitalizací? Jak produktový design podporuje inovace? A jakou roli bude v tomto odvětví hrát oběhová ekono- mika? Ať už jde o konkrétní případy použití nebo dlouhodobé strategie pro budoucnost, vize renomovaných od- borníků z oboru inspirují, poskytují orientaci a pomáhají rozvíjet konkrét- ní opatření. Tímto způsobem virtual. drupa podporuje inovace a přenos znalostí, odhaluje obchodní poten- ciál a dává účastníkům konkurenční výhodu.
Virtual.drupa poskytuje zásadní stimul pro globální tiskový
a obalový průmysl
Virtual.drupa se zapsala do historie jako první čistě digitální verze před- ního světového veletrhu tiskových technologií. Virtuální verze úspěšně překlenula propast mezi předchozí drupou a nadcházející událostí (snad již face to face) v roce 2024. Nový virtuální formát Print & Packaging komunity měl mezinárodní formát, což dokazují konečné statistiky. 212 vystavovatelů z 35 zemí a také účast- níci týmu z globálních dceřiných společností představili svá produk- tová portfolia a inovace v online showroomech a ve více než 125 ži- vých webových relacích s průměrem 140 účastníků. Ty poskytly zásadní podněty k využití nového potenciálu spolu s komplexním konferenčním programem s dalšími 130 prezen-
Mnoho účastníků veletrhu již signalizuje, že se těší na další ročník a na živé zážitky.
tacemi v rámci pěti zvláštních fór
se zaměřením na klíčové problémy
i globální megatrendy a jejich dopad na průmysl. Další ukazatele, přibližně 600 000 zobrazení stránky a 45 000 unikátních uživatelů, to ještě zdůraz- ňují. Mezinárodní návštěvníci ze 155 zemí tvořili více než 82 % z celkového počtu, což zdůrazňuje skutečnost,
že server virtual.drupa dokázal poskytnout přístup k potenciálním zákazníkům na všech kontinentech
a byl přijat jako digitální platforma pro mezinárodní sdílení kompeten-
cí a odbornosti. „Virtual.drupa měla důležitý úkol udržení kontaktu v tomto odvětví během pandemie. Statistiky ukazují, že jsme cíle dosáhli,“ shrnul Erhard Wienkamp, provozní ředitel Messe Düsseldorf. „Virtual.drupa umožnila vystavovatelům a potenciálním zákazníkům posílit jejich komunikační sítě, generovat nové potenciální zákazní- ky a získávat pobídky pro jejich firemní cíle. Jsme potěšeni pozitivní zpětnou vazbou od účastníků,“ potvrzuje Sabine Geldermannová, ředitelka projektu Print Technologies. „Počet globálních hráčů – jak z hlediska vystavovatelů, tak návštěvníků – umožnil průmyslový dia- log, který byl během této doby obzvláště důležitý.“ Široké spektrum cílových skupin návštěvníků, profilů a oblastí zájmu bylo působivé. To platí také
pro vystavovatele a jejich produktová portfolia v celém hodnotovém řetězci. Sabine Geldermannová hovoří rov- něž o očekávání, jak bude vypadat drupa 2024.
Inovace a sdílení znalostí
Čtyřdenní program prezentací v kon- ferenčním a na výstavním prostoru nabídl rozsáhlý pohled na problé- my a výzvy, kterým v současnosti odvětví čelí. Zaměřili se na čtyři klíčová témata: Umělá inteligence, Propojený spotřebitel, Ekonomika
platforem a Cirkulární ekonomika. Konference byla zahájena čtyřmi klíčovými projevy předních řečníků: odborníka na digitalizaci Michaela Galea, špičkového designéra Jamese Sommervilla a Gabrielle Walkerové, která se zaměřuje na strategie v udr- žitelnosti. Podrobnější informace, stejně jako případové studie a inova- tivní nápady pro různá průmyslová odvětví, poskytlo pět zvláštních fór virtual.drupa: balení touchpoint, drupa cube, touchpoint textil, 3D fab + tisk a „dna“ – drupa příštího věku. Kromě toho mohli vystavova- telé předvést své inovace, produkty a služby ve výstavním prostoru
a představit technologie orientované na budoucnost a řešení pro vývoj společností, stejně jako odpovědět na otázky týkající se aktuálních problémů v komunitě tisku a balení během živých webových relací.
Další příležitosti k interakci
Návštěvníci budou moci i nadále těžit z výhod virtual.drupa, přičemž vir- tuální prostory pro vzájemné firemní nabídky a konzultace zůstaly otevře- né ještě 26. a 27. dubna pro následné zákaznické schůzky. Funkce chatu zůstane otevřená až do konce října. Kromě toho budou videa a klíčové projevy ve videotéce k dispozici
na vyžádání. Zůstanou online až
do konce prosince 2021, stejně jako virtuální showroomy vystavovatelů.
Budoucí setkání průmyslu
Před příští drupou (28. května –
7. června 2024) nabídne Messe Düsseldorf, a především jeho veletrhy v Asii, širokou škálu kontaktních příležitostí umožňujících nepřetržitý obchod. Patří sem například kon- ference Print & Digital Convention, která je naplánována na 20.–21. října 2021 na výstavišti v Düsseldorfu. Kromě toho jsou na pořadu dne i tyto události z globálního portfolia tisko- vých technologií: Indoprint (Jakarta, 11.–14. srpna), PackPrint Interna- tional a Corrutec Asia (Bangkok, 22.–25. září) a PackPrintPlas Filipíny (7.–9. října). Web drupa však bude
i nadále nabízet vhledy do aktuálních průmyslových problémů a řešení
a nabídne příležitosti k výměně, na- příklad další Virtual Conference Day, virtuální konferenční den plánovaný na podzim roku 2021.
  PACKAGING 3/2021 45   43   44   45   46   47