Page 43 - Packaging 3/2021
P. 43

DODAVATELÉ / RŮST CEN
   
 
  
 
       
      
  
 
    
   
  
 
  
 
  
  

      
 Německá skupina Felix Schoeller zvyšuje ceny k 1. červnu až o 15 %
v závislosti na typu výrobku (vyrá-
bí etiketové, balicí, fotografické ad. papíry) a oblasti. Jedná se o druhou úpravu cen v letošním roce: od 1. dub- na fakturuje za různé produkty
o 5–8 % více.
Rakouský Lenzing Papier upozorňuje na zvýšení cen prémiové řady papírů ze 100% recyklovaných vláken znač- ky Lenza o 50 €/t od 1. července.
Mitsubishi HiTec Paper (německá pobočka) zvyšuje ceny natíraných speciálních papírů až o 10 % pro dodávky od 1. června 2021. Ceny řady termálních papírů thermoscript zvedlo až o 15 % už od 1. března.
Sappi Europe se sídlem v Bruselu dále zvyšuje ceny všech bezdřevých natíraných a nenatíraných papírů
o 7–10 % od 1. června (s přihlédnutím ke stávajícím smlouvám) na všech trzích v Evropě. Podle zpravodajství prý nárůst bude pravděpodobně následován dalšími, jelikož náklady budou dále stoupat. Pro všechny evropské zákazníky zdražily také všechny mechanicky natírané papíry o 10–12 % s okamžitou účinností podle zpravodajství z 16. dubna.
Španělská Lecta podruhé zvedá ceny oboustranně natíraných a nenatí- raných bezdřevých papírů v arších
a rolích, a to pro dodávky od 1. června o 8 % v závislosti na výrobkové řadě a lokalitě.
Italské Burgo zvyšuje od 1. června
na evropském trhu ceny za všechny dodávky magazínového papíru, a to až o 15 % za mechanicky natírané (LWC, MWC) a o 10 % za natírané (CWF) a nenatírané (UWF) bezdřevé papíry. Alberto Bortoluzzi, jednatel, Burgo UK, pro časopis Printweek:
„Na každém trhu v Evropě i zámoří zahájíme vyjednávání. Procházíme dokonalou bouří – zdražují všechny su- roviny a zvlášť zásobování z Číny a Asie obecně.“ Toto je letos již druhé zvýšení u natíraných a nenatíraných bez- dřevých papírů Burgo: od 1. března stouply jejich ceny o 50 €/t.
Švýcarský Perlen Papier bude u do- dávek od 1. července žádat za novi-
nový papír o 80 €/t více a za papír
s nátěrem o nízké hmotnosti (LWC) přinejmenším o 60 €/t více k sou- časným tržním cenám, protože
podle společnosti náklady na výrobu (vláknina, energie, pomocné prostřed- ky a přeprava) publikačního papíru rychle stouply a jeho současné ceny jsou na neudržitelné úrovni.
Nizozemský Crown Van Gelder plánuje po dubnovém zdražení další nárůst cen všech druhů papíru (vyrá- bí inkjetové, tiskové, etiketové a balicí ad.) o 12–15 % pro dodávky po 1. čer- venci (se zohledněním stávajících smluv).
Portugalská společnost Navigator zvedla ceny v Evropě o 6–9 % pro všechny zásilky, v závislosti na kon- krétních produktech (vyrábí mj. inkjetový a ofsetový papír), od 10. května pod vlivem nejen dalšího celo- světového nárůstu nákladů na celuló- zu, chemikálie a logistiku s následky pro ziskovost oboru, ale také kvůli masivní poptávce po jejích výrobcích v poslední době. Prý bude pozorně sledovat vývoj trhu, a pokud bude potřeba, znovu napraví potenciální nerovnováhu mezi cenami výrobků, surovin a logistiky.
Německá skupina Huber ve Velké Británii zavedla dočasnou přirážku
v řadě archových a UV ofsetových barev s účinností od 1. května, a to 11–54 pencí za 1 kg podle výrobku. Jako důvod uvádí výrazný vzestup cen surovin, včetně lněného oleje, ak- rylátů, styrenů a různých pigmentů, jakož i přepravních sazeb. Ze zpravo- dajství: „Intenzivně pracujeme na mini- malizaci následků tak, že mj. sledujeme různé metody získávání zdrojů a využití alternativních surovin. Nicméně pro napjatou situaci s námořními kontejnery neexistuje alternativní scénář, a nárůst nákladů je tudíž nevyhnutelný.“
Fujifilm potvrzuje celosvětové zvý- šení cen svých ofsetových tiskových desek, chemikálií k jejich zpraco- vání, fólií pro tištěné spoje a barev
k 1. květnu, a to o „dvouciferná procenta“ podle oblasti a produktu. Kendži Sukeno, předseda: „Ceny různých surovin včetně hliníku a stříbra, stejně jako přepravní náklady globálně stoupají.“

   41   42   43   44   45