Page 42 - Packaging 3/2021
P. 42

DODAVATELÉ / RŮST CEN
  Ceny lepenek a papírů dále stoupají, zdá se, že lépe už bylo!
Zprávy z ekonomiky domácí i celosvětové jsou, jak se hezky česky říká, ode zdi ke zdi. Jeden den propad, druhý den nárůst. Případně dopoledne plus, odpoledne mínus. A ještě, jak které médium. Pokud však jde o současné ceny komodit, a zboží a služeb vůbec, zprávy se všude kupodivu (bohužel) shodují, zdražuje se. Křivka cen letí vzůru, na ní žádné výkyvy nejsou. Níže je přehled, který pro Packaging ze zahraničních zdrojů přeložila
a sestavila Ing. Olga Frídlová.
 Americký Solenis zvýšil ceny všech výrob-
ků pro papírenský průmysl a zpracování v oblasti EMEA (Ev- ropa, Blízký východ
a Afrika) o 5–15 % od 7. dubna anebo jak to umožní kontrakty (což platí pro všechna jeho oznámení). Podle tiskového zpravodajství je to kvůli celosvětovému omezování dodá-
vek surovin a stoupajícím nákla-
dům na energie, balení a přepravu. Všechny výrobní řady klížidel pro oblasti EMEA a Asie–Tichomoří již 28. ledna zdražil o 5–20 %, a to i kvůli regulačním požadavkům na dodr- žování předpisů. Celá výrobní řada pryskyřic pro pevnost za mokra
v oblasti EMEA byla zdražena od 18. března ze stejných důvodů až o 20 %. U všech výrobků pro zpracování
a úpravu vody v oblasti EMEA došlo ke zdražení o 7–15 % od 29. března. Ceny za polyakrylamidové polyme- ry, srážecí činidla a prostředky pro zvyšování retence stouply v oblasti EMEA o 10–15 % od 10. března. Několik zásahů vyšší moci u hlavních producentů akrylonitrilu v EMEA
a Severní Americe v posledních měsících způsobilo nedostatečnou dostupnost výrobků, výrazný nárůst nákladů a problémy ve výrobním
a zásobovacím řetězci. Akrylonitril je klíčovou surovinou pro monomer ak- rylamid a polymery polyakrylamidy, používané ve výrobě papíru, úpravě vody, hornictví a těžařském průmys- lu. Navíc celosvětově vzrostly náklady
na propylen a následkem je výrazné zdražení dalších klíčových surovin používaných ve výrobě polyakrylami- dů a srážedel. Polymerové chemikálie pro zpracování vody v průmyslo- vých závodech a při výrobě celulózy a papíru zdražila společnost v Severní Americe o 3–15 % od 2. února.
Finské Metsä Fibre od května opět zvýšilo ceny bělené sulfátové buniči- ny ze severských jehličnanů (NBSK) pro své evropské zákazníky o 80 $/t na 1 300 $/t. Podle společnosti zůstává poptávka po mnoha druzích papíru v Evropě velmi dobrá a dodáv- ky celulózy jsou dost omezené. Navíc rozdíl v cenách mezi Evropou a dal- šími oblastmi, jako je Čína, Blízký východ a Severní Amerika, byl stále příliš velký.
Brazilské Suzano od května zdražilo dodávky bělené sulfátové buničiny
z blahovičníků (BEK) do Evropy
o 80 $/t, třebaže vyjednávání o zdra- žení oznámeném v březnu stále pro- bíhala. Od května plánovalo zavést přirážku i v Severní Americe, ale pro zákazníky v Číně se podle jeho ozná- mení ceny BEK nezměnily.
Kanadské Canfor Pulp Products zvý- šil od dubna své ceníkové ceny NBSK pro Severní Ameriku na 1 565 $/t aproČínuna1010$/t.
Švédská SCA zdražuje bílý a hně- dý sulfátový krycí karton v Evropě o dalších 50 €/t od 1. června. Mikael
Frölander, viceprezident pro prodej a marketing bednové lepenky: „Celo- světově je poptávka po kraftlineru stále vysoká a na to, aby se dodávky zvýšily, je kapacita omezená, současně rostou
i náklady na suroviny.“
Americké Sonoco zvyšuje ceny všech tuhých papírových obalů
a uzávěrů prodávaných v Severní Americe o 9,5 % u zásilek od 3. červ- na. Ernest Haynes, viceprezident
a generální ředitel divize pro tuhé papíry a uzávěry, Severní Amerika: „Vlivem stoupajících inflačních nákladů na suroviny, lamináty, recyklovaný papír a ocel zažíváme tlak na vstupní náklady, který jednoduše nelze absorbo- vat. Ty se ještě spojily s následky zimní bouře Uri ve výrobě lepidel a navíc s ne- uvěřitelnou poptávkou na trhu s ocelí.“ Ceny všech lepenkových tub a duti- nek stouply po březnovém zdražení o dalších min. 6 % v Kanadě a USA od 24. května. Mike Thompson, ředitel prodeje a marketingu, seve- roamerická divize tub a dutinek, So- noco, vedle nenatírané recyklované lepenky (URB) jako minule zmiňuje nyní také zdražování lepidel, obalů
a logistiky.
Kanadské Kruger Products zvýší ceny svých tenkých etiketových papírů prodávaných v Kanadě
od 5. července. Z prohlášení: „Nárůst bude ve vyšších jednotkách procent a je ho zapotřebí ke kompenzaci rychlého
a setrvalého nárůstu nákladů na celuló- zu a další komodity.“
  42 PACKAGING 3/2021

   40   41   42   43   44