Page 38 - Packaging 3/2021
P. 38

DODAVATELÉ / ŘÍZENÝ TEPLOTNÍ REŽIM
 Balení výrobků citlivých na teplo
Úkolem balení je chránit obsah bez ztráty jeho kvality na cestě od balicí společnosti ke konečnému spotřebiteli. Přitom musí být chráněné
i okolní prostředí proti vlivům vyplývajících z produktů, obal musí bránit škodám způsobeným uvolněným obsahem, nebo jen jeho částí, do životního prostředí. To je obzvlášť důležité například při přepravě nebezpečného zboží. Hlavně z pohledu nákladů musí být tento úkol vyřešen co nejúčinněji. To vyžaduje dobrou znalost druhu a rozsahu pravděpodobného běžného nebezpečí na jedné straně a na druhé straně vlastností případně citlivých míst produktu, který má být zabalen. Pro Packaging píše Monika Kassmannová.
  Zamezení případů poškození
Mechanická zatížení, jako tlak, rázy
a vibrace, se převážně považují
za normální zatížení během přepra- vy, manipulace, skladování a prodeje. Rovněž klimatické vlivy, jako teplota a vlhkost, mohou změnit vlastnosti obalů a zabaleného zboží, a dokonce je často až znehodnotit. Zboží citlivé na teplo, například potraviny či kos- metika, a samozřejmě často i farma- ceutika, může vlivem teploty trvale nebo dočasně změnit své vlastnosti. U těchto produktů je nutné použít zvlášť vhodný obal. Velmi potřebné
je specifikovat a deklarovat mezní hodnoty teploty a/nebo maximální hodnoty rozdílu změn po celé trase dopravy. Je potřeba je sledovat, do- kladovat vhodnými zařízeními, tzv. dataloggery – datovými záznamníky. Kontrola neporušenosti zboží pomá- há minimalizovat poškození, které vede k vyloučení dalších zbytečných nákladů a často přináší konkurenční výhodu pro výrobce/odesílatele, pro- tože poškozené nebo zkažené zboží nelze prodat a může vést k významné nespokojenosti zákazníků a nakonec až k trvalé ztrátě dobrého jména.
Přeprava produktů citlivých
na teplo roste
Přeprava všech druhů produktů se významně zvýšila zavedením on- line obchodování. První zdokumen-
tovaný online nákup byl proveden v roce 1994 a v roce 2014 se počet kupujících zvýšil na 1,32 miliardy po celém světě, do roku 2020 pak na 2,05 miliardy. Odborníci také předpovídají, že do roku 2022 bude téměř čtvrtina všech objednávek
v elektronickém obchodování přeshraniční, což ještě víc prodlouží
nami, který je obzvláště citlivý na tep- lotní výkyvy, dokázal zatím získat jen malý podíl na trhu. To se přisuzuje často nedůvěře v opravdovou čers- tvost potravin. Online obchod s po- travinami v Německu překročil již
v roce 2017 obrat jedné miliardy eur. Tento trh je velmi dynamický zvláště v posledním roce, tento enormní (a ne příliš očekávaný) nárůst má význam- n ný ý d do op p a ad d n na a p p o ou u ž ž í ív v á á n n í í o ob b a a l lů ů . . J Je e t t a a k ké é potřeba si všimnout, že v online ma- loobchodu s potravinami je dodávané
p
ř
vzdálenosti.
p
í
v
l
t
r
ře
e
p
s
t
t
i
p
r
i
n
r
a
n
a
v
e
e
p
v
n
p
o
n
í
      Z
a
n l l i i n ne e n n a a k k u up p o ov v á á n n í í j je e v v o ob b - -
Z
n
a
t
t
í
í
m
m
c
c
o
oo
o
 l
ravinářských produktů již
a
a
s
o
t
 p
e
ořeněno, obchod s potravi-
p
o
e
v
v
n
n
ě
ě
z
z
a
a
k
k
            38 PACKAGING 3/2021


   36   37   38   39   40