Page 37 - Packaging 3/2021
P. 37

DODAVATELÉ / INDIVIDUALIZACE
    lity zákazníků ke značce a vytváření příznivých vzájemných vazeb mezi zákazníky a značkou. Úspěšné kampaně mají tendenci přinášet větší objem tisku. Schopnost zaujmout publikum pomocí personalizované osobní komunikace vyžaduje dovednosti, znalosti a ná- stroje, ale výsledky mohou být více než přínosné.
Jiné druhy personalizace
Jistě si všichni pamatujeme na veleú- spěšnou kampaň společnosti Coca-Cola na personalizované plechovky s kolou, každá plechovka nesla křestní jméno nebo nějakou lidskou vlastnost či funkci, vzkaz, přezdívku apod. I to je možno na- zývat personalizací, i když ne ve smyslu shora uvedených příkladů, kdy při tiš- těné komunikaci lze využívat dat, která jsou „posbírána“ velkými obchodními řetězci, jež tato data získávají od svých zákazníků, často aniž by si toho byli zákazníci vědomi. Slouží k tomu různé věrnostní karty, nákupy v e-shopech
i jen dotazy zákazníků prostřednictvím internetu.
I e-shopy jsou schopné personalizovat své nabídky, „ušít“ je na míru přímo
pro jednotlivé zákazníky. A jistě jste si všimli, že když „zabrowsíte“ na webové stránky nějakého obchodu a konkrétní- ho zboží, začne vám Google nabízet ono zboží až otravným způsobem po několik měsíců. I to je personalizace, nyní v po- době reklamních sdělení.
Svého času dokonce největší e-shop Amazon měl nasbíráno tolik dat o zvyk-
lostech a vkusu svých zákazníků, že,
po dohodě s nimi, jim posílal (a možná ještě posílá) i zboží, které si neobjedna- li, ale přistoupili na hru, že jim přijde zásilka, kterou zaplatí, aniž by věděli, co obsahuje, a těší se na překvapení. Ač se to zdá absurdní, funguje to.
Pocit, že máte někde důvěrného „ka- maráda“, který vás zná, myslí to s vámi dobře, za ten si rádi zaplatíte. Právě proto personalizace tak dobře funguje.
    Oddělení dřeva, celulózy a papíru Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice vyhlašuje 13. licenční studium
Základy technologie výroby vláknin,
papíru a lepenek a jejich zpracování
Studium je určeno pro další vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků s vysokoškolským vzděláním, popř. se středoškolským vzděláním s maturitou, kteří pracují v celulózo-papírenském nebo zpracovatelském oboru. Přednášky zaměřené na základní poznatky z papírenské technologie budou obsahovat následující témata:
• Charakterizace vláknité surovinové základny a technologie výroby vláknin
Přehled surovin pro výrobu papírenských vláknin. Základy chemie a morfologie dřeva. Technologie výroby základních vláknin (dřevovina, mechanická buničina, chemická buničina, nové typy vláknin). Charakteristické vlastnosti vláknin. Úprava vláknin. Inženýrství chemického zpracování dřeva.
• Technologie výroby papíru, lepenek a procesy jejich zpracování
Charakterizace papírů a lepenek, jejich členění a základní požadavky na jejich vlastnosti. Princip procesů přípravy papíroviny (rozvlákňování, třídění, mletí, plnění, klížení, barvení). Formace papírů a lepenek na papírenských a lepenkových strojích včetně dokončovacích operací. Papírenské zkušebnictví, normalizace a ISO normy včetně praktických cvičení v laboratořích. Teoretické základy procesů výroby papíru. Základní technologické principy procesů povrchového zušlechťování papíru. Přehled zpracovatelských operací při výrobě obalů a dalších výrobků z papíru a lepenky včetně základních principů polygrafického zpracování.
• Environmentální a výrobní problémy celulózo-papírenské výroby v praxi
Přehled nejčastějších technologických problémů při výrobě vláknin a papíru, rozbor příčin jejich vzniku a možná technologická řešení. Ekologické aspekty výroby vláknin, papíru a zpracovatelských procesů. Zpracování druhotných vláken a procesy jejich zušlechťování. Problematika čištění odpadních vod.
Licenční studium je třísemestrové a zahrnuje 7 třídenních soustředění v Pardubicích.
Je zakončeno obhajobou závěrečné práce. Absolventům je vydáno osvědčení o absolvování licenčního studia.
Studium bude při dostatečném počtu zájemců zahájeno v únoru 2022. Přihlášky se přijímají do 31. 10. 2021. Předpokládané školné činí 25 000 Kč. Další náklady (stravné, ubytování a cestovné) si hradí účastníci sami.
Přihlášky ke studiu přijímá a další informace poskytuje prof. Ing. František Potůček, CSc. (tel.: 466 038 016, e-mail: frantisek.potucek@upce.cz).
Další informace jsou na webových stránkách Univerzity Pardubice https://fcht.upce.cz/fcht/uchtml/odcp/informace-o-studiu/celozivotni-vzdelavani.html#collapse146588
  
   35   36   37   38   39