Page 36 - Packaging 3/2021
P. 36

Způsob, jakým komunikuje- me prostřednictvím inter- netu, se odráží v interne- tové odezvě. Všichni s tím máme osobní zkušenost. Státní orgány sice vyzývají
k ochraně osobních údajů, ale ukazu-
je se, že přibližně 63 % spotřebitelů, kteří svá data poskytují, je srozuměno
a souhlasí s tím, že personalizace je nyní součástí standardní úrovně služeb, kterou právem očekávají.
Mnoho spotřebitelů je často naštvaných nebo frustrovaných skutečností, že dostávají nabídky, které pro ně nejsou relevantní, které je nezajímají, nebo když jejich oblíbená korporátní značka nerozpozná, že jsou jejím zákazníkem. Co považují zákazníci za užitečné, jsou kupříkladu slevové kupóny a propagační nabídky související s produkty a služba- mi, které si v minulosti zakoupili, nebo nabídky, které souznějí s jejich osobními zájmy.
Personalizace tištěných nabídek nespo- čívá jen v pouhém umístěním jména
a adresy na poštovní obálku, jde o vytvo- ření plně přizpůsobeného dokumentu zaměřeného na konkrétní osobu. I když to může v někom vyvolat obavy ze ztráty soukromí a pro tiskárnu se to může jevit jako obtížné, existuje pro tento způsob komunikace s klientem mnoho vynikají- cích technologických nástrojů, které jsou dnes běžně k dispozici. Mnoho obchod- níků a majitelů značek nabízí svým zákazníkům poutavé zážitky a zboží,
o nichž vědí, že je jejich klienti mají
v oblibě a díky zvládnutí technik varia- bilního tisku dat (VDP) mají poskytova- telé tiskových služeb potenciál chopit se lukrativní obchodní příležitosti.
Co je součástí procesu VDP
Design, Data, Logika – to jsou tři zá- kladní kameny personalizace tiskovin. Stejně jako ve všech jiných kampaních začínáme určením cíle, tedy, co si
od kampaně slibujeme, a k tomu volbou
strategie, jak toho cíle dosáhnout. Jakmile jsou tyto informace známy
a máme k dispozici správné soubory dat, dalším krokem je zmapování všech prvků kampaně. Samotná implementa- ce personalizace začíná vytvořením ša- blony dokumentu, obsahující základní grafický design a logistiku personaliza- ce (tedy, jak se tiskovina dostane do ru- kou zákazníka). Pro účinnost kampaně je kvalitní návrh jedním z klíčových faktorů, ovlivňujících úspěšnost akce. Vytvoření působivé šablony vyžadu-
je kreativní marketingové a grafické myšlení a úzkou spolupráci se zadava- telem. Chcete-li neotřelý design, musíte poskytnout velkou svobodu vašemu kreativnímu studiu. Proto doporuču- jeme používat populární a osvědčené nástroje pro grafický design, jako jsou Adobe InDesign, Photoshop nebo Illustrator, s doplňky VDP, např. HP Smart Stream Designer nebo XMPie, které poskytují mnoho různých perso- nalizačních možností.
Pluginy mají obvykle v sobě zahrnuty různé způsoby připojení ke zdroji dat
a použití základních pravidel if-then- -else (když ano, nastane to; když ne, nastane ono) a někdy i propracovanější logické postupy. Zdrojem dat může
být jak jednoduchý soubor vytvořený
v excelu, tak textový soubor oddělený
čárkami či složitější vstupní zdroje, jako je databáze SQL.
Logika určuje, jak osobní údaje příjemce ovlivní vzhled dokumentu. Například design tiskoviny bude přizpůsoben věku, pohlaví nebo adrese příjemce, tyto faktory ovlivní, jaké obrázky budou
k personalizaci použity a jaký bude obsah, případně stylizován text, které zákazník obdrží.
Dalším krokem je „spuštění“ personali- zace podle zadání a vytvoření souboru připraveného k tisku. Ve fázi tisku se data vytisknou podle příslušného zadání a stroj automaticky vytvoří (vytiskne) osobní výtisk pro každého příjemce. Pokud například kampaň bude cílit
na 1 milion lidí, složený soubor bude sestávat z 1 milionu personalizovaných dokumentů nebo záznamů (každý může mít 1 i více stránek). Software pro personalizaci efektivně využívá šablonu, která je RIPována pouze jednou a pak sloučena s osobními údaji, čímž se opti- malizuje jak velikost souboru, tak doba zpracování.
Co z toho plyne
Efektivní VDP kampaně mohou (měly by být) být různorodé a přinášet
vyšší účinnost přidané hodnoty, a tedy maximalizovat zisk. Nezanedbatel- ným efektem je i vyšší úroveň loaja-
DODAVATELÉ / INDIVIDUALIZACE
  Nebojte se personalizovat
Personalizace je trend, který hned tak brzy nezmizí. Výzkum ukazuje, že přibližně 63 % spotřebitelů souhlasí s tím, že personalizace se nyní již stala součástí standardní úrovně služeb, jakou očekávají. Tento článek, sponzorovaný společností HP a napsaný Gershonem Alonem ze společnosti HP Indigo, se zabývá základními prvky úspěšného programu VDP (Variable Data Printing).
   36 PACKAGING 3/2021
   34   35   36   37   38