Page 35 - Packaging 3/2021
P. 35

MANAGEMENT / CENOTVORBA
    Showroom společnosti IGEPA
abychom je viděli pohledem spotřebite- le například v místě prodeje. Vizuální vjem je posílen virtuálním pohybem obalu. Ukazuje etiketu na vybraném materiálu s možnostmi aplikací, jako
je například sítotisková bílá barva, procesní barvy CMYK, fólie nanáše- ná za tepla nebo lesklý lak. Nechybí
tiskové informace a obraz otevřeného obalu. 3D animace optimalizuje vývoj produktu a usnadňuje stanovení výrob- ních nákladů. Ať už jde o výrobu etiket, skládaček nebo obalů z vlnité lepenky, pracovní postupy, vývoj obalu, od kon- strukčního návrhu až po předtiskovou přípravu, je možné ocenit.
Workflow (způsob pracovního postupu nebo celý pracovní proces). Polygrafické workflow zahrnuje všechny výrobní procesy v tiskárně. Nové softwarové nástroje urychlují tok informací a automatizují všech- ny fáze: předtiskovou přípravu, tisk
i dokončující operace do vzájemně propojeného a komunikujícího celku. Kompletní workflow má vysoce mo- dulární strukturu. Sestává z desítek aplikací, jež lze podle oblasti nasa- zení rozdělit na: řešení pro mana- gement zakázek, řízení produkce. Manažerům tiskárny poskytuje data a výkonné nástroje, s jejichž pomocí lze získat jak detailní informace o ak- tuálním stavu výroby, tak provádět analýzy výrobního procesu a jeho efektivity. Na drupě 2000 byl poprvé představen CIP4 („International Co- operation for Integration of Processes in Prepress, Press and Postpress“).
Je to vertikální a horizontální inte- grace produkčního a obchodního workflow, která probíhá prostřednic- tvím JDF datového formátu („Job De- finition Format“).
   Vzpomínáme na Ing. Jana Prause
Česká a slovenská flexotisková asociace Společnosti tisku
ČS VTS oznamuje polygrafické
veřejnosti velmi smutnou zprávu. Opustil nás náš dlouholetý spolupra- covník a kolega Ing. Jan Praus. Zemřel letos po krátké těžké nemoci v sobotu 1. května.
My všichni, polygrafové i obaláři, jsme ztratili v osobě Jana Prause dobrého a obětavého člověka, eru- dovaného odborníka a také dobrého kamaráda.
Ing. Jan Praus byl po celý svůj pro- fesní život špičkovým odborníkem v oblasti tiskových barev. Pracoval jako vedoucí výroby, vedoucí tech- nického rozvoje, vedoucí prodeje
a servisu, technický senior poradce
v oblasti tiskových barev. Jeho hlavní specializací byly flexotiskové a hlubo- tiskové barvy, patřil k vyhledávaným odborníkům s mezinárodním přesa- hem. Tím jeho aktivity a přínosy pro českou polygrafii zdaleka nekončily, nelze opominout jeho pedagogickou, přednáškovou a publikační činnost. Na Jana Prause, svého bývalého kole-
gu u firmy Sun Chemical AG, vzpo- míná Ing. Lubomír Machačka: „Honza byl odborníkem, který jako jeden z mála rozuměl chemické části procesů a vždy se snažil proniknout až k podstatě věci. Byl až do posledních chvil „chemikem“ tělem i duší. Velice si rovněž cením jeho předávání zkušeností jak nám, mladším kolegům, tak studentům polygrafické fakulty UPCE, účastníkům konferencí, seminářů a kurzů flexotiskové asociace. Tuto práci dělal dlouhé roky se zaujetím a velmi rád. Jeho přínos pro vzdělání několika generací pracovníků v polygra- fickém průmyslu je nepochybný.
A jaký byl Jan Praus člověk? Opravdu
na něho vzpomínám více jako na ka- maráda než jako na kolegu. Ve svém okolí neznám člověka, který by s ním nevycházel v dobrém. Já osobně jsem
se na něj obracel i v době, kdy jsme již spolu nepracovali, a vždy jsme probrali nejen věci odborné, ale i osobní, rodinné atd. Byl to také člověk velkého kulturní- ho rozhledu. A vždy, když jsme si sedli při jeho oblíbeném vínku, byl schopen svým velmi laskavým humorem bavit celou společnost, třeba historkami z jeho domácích pokusů. Ani v poslední době, kdy již byl sužován zdravotními neduhy, si nikdy nestěžoval, ba právě naopak, většinou tyto své zdravotní problémy zlehčoval. Svou vzpomínku na Honzu Prause bych uzavřel konstatováním, že jsem ve svém životě nepotkal mnoho tak hodných a dobrosrdečných lidí, jako byl on. Zpráva o jeho odchodu mne zaskočila a velmi rozesmutnila.“
Odešel zakládající člen česko-slo- venské flexotiskové asociace (CFTA) působící ve Společnosti tisku České vědecko-technické společnosti. Čest jeho památce.
Vladimír Lukeš
   PACKAGING 3/2021 35
   33   34   35   36   37