Page 34 - Packaging 3/2021
P. 34

MANAGEMENT / CENOTVORBA
   Neposlední příčinou méně efektivní práce je zmiňováno opětovné zadá- vání parametrů zakázky následným technologiím v pracovním proce-
su, neboť stoupá pravděpodobnost vzniku chyb ve výrobě. Jediná zadaná data pro technologickou komunikaci, sdílená v celém pracovním postupu, snižují výskyt chybovosti. A to se odráží i v kladném výsledku účetní uzávěrky při porovnání výsledné kalkulace s předkalkulací.
Přínosy pro zákazníky i tiskárnu
To, co v předběžných rozpočtech jednotlivých zakázek nenajdete, je ocenění zdánlivě běžných provozních situací, které však při hlubší analýze potvrzují, že také stojí dost peněz. Například: jak obchodní oddělení při- jímá zakázky, jak plynule a efektivně jsou zařazovány do výroby. Kolik telefonních hovorů se zákazníky je potřeba k ujasnění technických údajů a určení výrobních materiálů. Je průběh předtiskové přípravy plynulý, nebo kolik zakázek je naopak kvůli chybějícím tiskovým podkladům nut- né pozastavit a operativně přesouvat. Nebo jak často je kvůli tomu třeba přepracovat plán výroby a datum ex- pedice hotových produktů. Všechny tyto kritické momenty známé z vý- robní praxe, ovlivňují výši zisku. Předpoklad zisku nabízejí řešení, která umožňují integraci řídicího a produkč- ního workflow do výrobního procesu. Automatický management zakázek zajišťuje do workflow vstup dat. Jsou to obchodní data, objednávky, data skla- dového hospodářství. Vše je k dispozi- ci určeným pracovníkům i s možností vzdáleného přístupu. Zákazníkům (omezený) přístup do tohoto systé-
mu umožnuje nahrávat svoje data
na dálku. Nejdůležitější výhodou to- hoto softwarového řešení je okamžitá možnost automatické kontroly kvality a kompletnosti tiskových podkladů
v tiskárně. Sofistikovanější řešení mohou automaticky přijímat zakázky na základě stanovených paramet-
rů. Zákazník si pak ještě těsně před tiskem může data zkontrolovat, zda výsledek bude opravdu odpovídat jeho představě, aniž by musel opustit svůj pracovní stůl. Ve srovnání s jinými způsoby administrace zakázky tento způsob šetří hodiny výrobního času. On-line služby poskytují při zadávání zakázek dobrou orientaci díky vypl-
ňovacím formulářům pro jednoduché zakázky, pro náročnější zakázky jsou k dispozici rozsáhlé formuláře se všemi možnými specifikacemi tisku. Benefitem pro zákazníky je také rych- lá odezva na objednávky a eventuální dotazy. Někomu by mohlo připadat, že tiskárna přesunula část své práce na zákazníka. Ale tento systém se
v praxi osvědčuje, jen málokdo by dnes nechtěl zadávat svoje tiskoviny od stolu a mít je pod kontrolou nepře- tržitě 24 hodin denně. Minimalizovat nedorozumění ve fázi kreativního návrhu, zrychlit schvalovací proces či kontrolovat průběh výroby zakázky. Významné zrychlení procesu, úsporu času a především nákladů přináší vzdálený nátisk (Remote Proofing).
Z obchodního do tiskového místa
Rychlost, s jakou doputuje zakázka od zadání do tisku, je velmi důležitá. Zavedením systému web-to-print
v tiskovém podniku nastala radikální změna a výroba dostala novou dyna- miku. Příjem zakázek do výroby se zrychlil a usnadnil omezením zásahů lidského faktoru. Web-to-print změnil a zjednodušil přijímání objednávek. Již ne po telefonu, e-mailu nebo
u tiskového obchodníka. Menší série obalů anebo různé varianty provede- ní obalu, například s jinou barevností, obsahem textů a jazykovou mutací
v tisku zakázky, to je práce pro web- -to-print. Obchod a administrace
u web-to-print funguje 24/7 což je mnohem rychlejší. Proč? Strukturo- vaná data směřují přímo do kalku- lačního systému. Pokud se výsledná
kalkulace shoduje s výsledky před- kalkulace, znamená to, že tiskárna vykáže předpokládaný zisk.
Dotyky kreativity s dopadem
na cenu
V ceně zakázky musejí být zahrnuty všechny položky, a to včetně návrhu, předtiskové přípravy, samotné výroby i následné logistiky produkce. Výsled- kem dobře zvládnutých pracovních postupů je příznivá cena výrobku
a přiměřený zisk pro firmu. V předběž- ném rozpočtu bývá fáze návrhu obalu a s ní spojená kreativní činnost vyčle- něna jako samostatná položka. V praxi je často ne(d)oceněná příprava návrhu a konzultace se zákazníkem. Proces navrhování bývá někdy přerušován
a často se začíná od začátku. Tyto vícepráce nelze předpokládat, a tedy nemohou být předem kalkulovány. Výrobci obalů z toho důvodu pre- zentují ukázky vlastní rozmanité produkce v předváděcí místnosti (showroom). S konstrukcí obalu souvisí zpravidla výběr vhodného materiálu. Jak jeho vzhled, tak jeho užitné vlastnosti pomáhají zákazní- kovi ujasnit si, jaký druh obalu je pro jeho záměry vhodný a jaké jsou mož- nosti. Často o takových možnostech ani neví a ukázky v showroomu jsou vlastně pro zákazníka osvětou. Digitalizaci se nevyhnula ani oblasti navrhování obalů. Designové softwaro- vé nástroje umějí na obrazovce vytvořit virtuální model, prototyp. Etikety, krabičky z hladké nebo vlnité lepen- ky, flexibilní obaly, to vše lze vysoce realisticky ztvárnit na monitoru tak,
  34 PACKAGING 3/2021   32   33   34   35   36