Page 33 - Packaging 3/2021
P. 33

Vyskytne-li se problém, třeba v po- době chybného PDF souboru, špatně použitých barevných ICC profilů nebo nedokonalého propojení jednot- livých fází, vznikají časové a finanční ztráty, se kterými předběžná kalkula- ce nepočítá. O účelnosti elektronické správy dat se příliš diskuse nevedou, je zřejmá. Přesto se občas vyskytnou kritici, kteří vidí v digitalizaci jen nutné zlo, bez kterého dnes bohužel nelze existovat. Poukazují na problé- my s instalací a záběhem systému
a výrazné změny v zaběhnutých pracovních úkonech. Stížnosti jsou na komplikovaná uživatelská roz- hraní, jejichž pochopení je mnohdy pro pracovníky obtížné. Samozřejmě, podobných námitek bychom zaslech- li v tiskárnách více. Mají stížnosti reálný základ? Mají. Automatizace provozu tiskárny musí posloužit
k vyšší rentabilitě výroby, ne zapříči- nit výrobní, a tedy finanční ztráty. Zá- leží na tom, jak dalece propracovaný software si firma pořídí. Když výroba neprobíhá kontinuálně, je důležité, aby software chybný průběh výroby
včas iden-
tifikoval, upo-
zornil na něj a případně
sám opravil. Výkonné kontrolní nástroje ve workflow umožňují získat kdykoliv přehled o tom, zda jsou tis- kové desky připraveny, zda je dosta- tek papíru nebo zda byly schváleny nátisky. Vidí okamžitě problematické místo, kde je třeba zasáhnout. Nepředvídané náklady, které nebyly do předkalkulace zahrnuty a ohrožují kladnou bilanci výsledné kalkulace, vznikají často při nenadálém přeru- šení výroby a změnách v zakázkové náplni. Nástroje pro kontrolu efekti- vity ve workflow dokáží porovnávat
předpokládané a skutečně dosaho- vané výrobní časy, sledovat finanční a materiálové náklady a analyzovat vytíženost jednotlivých provozů.
To umožňuje odhalit slabiny v pro- vozu a napomáhá nastolit efektivní výrobu.
Pro ekonomy v tiskárně by měl MIS (manažerský informační systém) poskytnout data a výkonné nástroje, s jejichž pomocí lze získat detailní informace o aktuálním stavu výro- by a provádět analýzy výrobního procesu.
MANAGEMENT / CENOTVORBA
     Recyklace, Papír
& Obaly
     
Tobias Mohr
+49 172-562 973 9 tobias.mohr@monowell.de
    
 
+420 775 98 98 21

 www.palm.info
  

   31   32   33   34   35