Page 32 - Packaging 3/2021
P. 32

MANAGEMENT / CENOTVORBA
  Položky, které v rozpočtech nenajdeme
V minulém roce jsme se zabývali tvorbou cen tisku a prepressu. Ekonomika v podnikání je neúprosná. Čas jsou peníze, a proto je nutné zahledět se hlouběji do všech výrobních procesů, aby se zabránilo ztrátovým časům, a tedy ekonomickým ztrátám. Od Vladimíra Lukeše.
   Identifikovat skutečné náklady
V tradičním rozpočtu na zhotovení obalářské zakázky nalezneme cenu práce a cenu materiálů. Nenajdeme tam však některé položky ovlivňující rentabilitu, tyto bychom chtěli nyní přiblížit. Několik pojmů k tématu pro oživení: předběžná kalkulace se sesta- vuje na základě uvažované techno- logie před zahájením plánované vý- roby. Výsledná kalkulace vychází ze skutečnosti a slouží také k výpočtům pro příští období. Zvolené postupy kalkulace musejí vycházet z výrob- ních možností podniku. Kalkulace nemůže odpovídat skutečnosti, pokud není propojena s vnitropodnikovými procesy.
Rentabilní výroba zakázky je jedině ta, která vykazuje ve výsledné kal- kulaci přiměřený zisk. I v předběžné kalkulaci prosperující tiskárny je
na prvním místě identifikace všech (opravdu všech) nákladů spojených s operacemi, počínaje převzetím zakázky do výroby až po expedici. K dosažení kladného ekonomického
výsledku dopomáhá plynulý pra- covní postup (workflow), softwarové nástroje generující data technolo- gického, výrobního a obchodního řízení zakázky. Takto se s tím počítá v předběžné kalkulaci, stanovující cenu zakázky, v rozpočtu se naopak logicky nemohou nevyskytovat nadbytečné vícepráce. Jsou to všeli- jaké odbočky a přerušení výroby či nedodržení pracovního postupu, to vše ohrožuje ziskovost zakázky. Patří mezi ně např. složité úpravy a opravy nekorektních tiskových podkladů. Kladnému výsledku rozpočtu nevy- hovují ani různé výrobní „zkratky“, protože jsou to zpravidla cesty delší a o to víc náročné. Například nepro- vedení korektury je zkratka vždycky končící ztrátou.
Řešení zvyšující rentabilitu
Moderní workflow zvyšuje kapacitu a rentabilitu výroby tak, aby vyho- vovaly novým produktovým mož- nostem. Stále je na místě pokládat si otázku, zda navrhují softwarová ře-
šení takovou infrastrukturu, která vy- loučí pracné manipulace s tiskovými daty prepressu a úzká místa (přeru- šení pracovního postupu) ve výrobě
a tím neplánované vícenáklady. Jako zdroj problémů je uváděno zařaze-
ní tiskových podkladů do výroby zaslaných e-mailem nebo nahraných a následně stažených ze serveru FTP, aniž by byla data náležitě zkontro- lována. V předkalkulaci proto často chybělo stanovení ceny kontrolních operací po převzetí zakázky. Automa- tizace nastartovala vyšší rentabilitu výrobního workflow. Softwarové programy odstraňují pracné manipu- lace a úpravy dat. Jen bezchybné dato- vé soubory jsou základem plynulé výroby. Vhodnost dokumentů PDF pro tisk je kontrolována softwarový- mi nástroji z hlediska vhodnosti pro tisk, např. rozlišení obrázků nebo použitelného obrazového formátu. Kontrolní nástroje (Preflight Tools) Pit Stop Adobe Acrobat Proffesional nebo Prinect PDF Assistant předcházejí chybám, prostojům a nadbytečným výrobním nákladům. Rovněž vedou k bezchybné komunikaci a dobrým obchodním vztahům mezi zadavate- lem a tiskárnou.
Započítání každého kroku pracovní- ho postupu v předběžné kalkulaci je nezbytné pro efektivní výrobu (nejen) obalů. Výsledná kalkulace potom ukáže, jaké byly reálné náklady
na zhotovení zakázky a jak korektní bylo ocenění nákladů jednotlivých výrobních fází.
Workflow má nástroje pro kontrolu produktivity
Zvyšování plynulosti pracovního postupu (workflow) a bezchybná návaznost dílčích výrobních operací jsou zárukou rentability produkce.
 32 PACKAGING 3/2021

   30   31   32   33   34