Page 30 - Packaging 3/2021
P. 30

DODAVATELÉ / OBALY
  Bude budoucnost patřit lepenkovým multipackům?
Spotřebitel se snaží šetřit tím nejcennějším, co má, tedy časem.
V konzumním světě to znamená dělat raději větší nákupy jednou
za čas než každodenně nakupovat menší položky. Množstevní nákupy jsou velmi typickými především pro nápoje a mléko. A i když
jsme se zde dlouho setkávali jak
s plastovými, tak lepenkovými skupinovými obaly, současný designový vývoj je více zaměřen na lepenku. Sděluje Jana Žižková.
  Před pár desítkami let ni- kdo netušil, že skupinový obal pro nápoje bude jednorázovou záleži- tostí. Jak na alkoholické (tedy především pivo),
tak na nealko, se používaly vratné přepravky („česky“ basy). Ostatně před pár desítkami let se nikomu také nesnilo, že skleněné láhve na mine- rálky či limonády nahradí ve velkém PET láhve, které sice spotřebitel
bude čas od času zatracovat a v řadě průzkumů před nimi upřednostňovat (spíše ale jen slovně, jak potvrzuje řeč čísel) láhve skleněné, ve skutečnosti si je však z řady důvodů naopak oblíbí. Zatímco ve skupinovém balení u ne- alko segmentu hraje stále velkou roli plastová smrštitelná PE fólie, u piva došlo k přesunu od vratné přepravky k nevratnému lepenkovému mul- tipacku. A ten v současnosti navíc zažívá své další proměny, které byly vyvolány především snahou spole- čenské zodpovědnosti, jejíž cílem je udržitelný celý životní cyklus pro-
duktu, v případě nápoje pochopitelně i včetně obalu.
Multipacky ve variantě z vlnité
i hladké lepenky
Multipacky na pivo byly ještě done- dávna vnímány jako doména vlnité lepenky. Dnes se i v tomto sektoru (samozřejmě v závislosti na množství, hmotnosti a typu primárního balení) setkáváme se zajímavými designo- vými počiny realizovanými hladkou lepenkou. Přesto vlnitá lepenka své konečné slovo rozhodně neřekla
a zvláště v oblasti multipacků urče- ných pro seskupování piva ve skle- něných láhvích stále dominuje. Asi by nemělo cenu vypočítávat všech- ny benefity těchto obalů od nízké hmotnosti v kombinaci s výbornými mechanicko-fyzikálními vlastnostmi materiálu, přes rozsáhlé možnosti de- signové zpracovatelnosti a logistické optimalizace až po nesporný marke- tingový potenciál, které tyto obaly mají. A právě u posledně jmenované- ho dochází v souvislosti se změnami
konstrukce k určitým proměnám vlastního obsahu. Současným tren- dem je šetřit přírodní zdroje a mate- riál. Obecně se u obalů snižuje počet vrstev i plošná hmotnost, dochází
k náhradě primárních zdrojů za zdro- je sekundární a redukuje se i vlastní konstrukce obalu tak, aby docházelo k dalším materiálovým úsporám. Tímto směrem jdou i některé nové typy multipacků. Ještě nedávno jsme psali, že velké plochy multipacků představují pro výrobce či prodejce pivního moku velký reklamní po- tenciál, kde je možné představit obal
i tak, aby plnil především své prodej- ně marketingové funkce (informační, označovací, prodejní, propagační, reklamní, estetickou, psychologickou), naopak současné nové konstrukce musí zaujmout myšlenkou a často hlavně inovačním strukturálním designem. Ale opět platí, že se nedá zevšeobecňovat. Ano, akcent je
na úsporné typy konstrukcí, často vytvořené „jen“ jako lepenkové držá- ky, ale ty jsou často pochopitelně více
  30 PACKAGING 3/2021   28   29   30   31   32