Page 28 - Packaging 3/2021
P. 28

DODAVATELÉ / PAPÍR
  Co vše zmůže mužák!
V rámci 30. Drážďanské obalové konference v prosinci 2020 (viz článek v Packagingu 1/2021) představil Michail Ginsburg, prokurista recyklační společnosti Pre-Zero ze skupiny Schwarz (LIDL, KAUFLAND), ještě málo známou, ale o to víc slibnou a hlavně udržitelnou surovinu na výrobu obalů: rostlinu zvanou mužák prorostlý (někdy také pod jménem „Donau-Silphie“). Již od počátku roku 2021 si zákazníci mohou v německém Kauflandu nakupovat některé zboží z řady „K-Bio“ v obalech z vláken mužáku.
  Použitý druh Silphie (latinsky Silphium perfoliatum) pochází ze Severní Ameriky. V Ně- mecku byl dosud pěstován
na přibližně 6 000 hektarech
a využíván především jako energetická plodina pro bioplynové stanice.
Výhodami tohoto rychle rostoucího více- letého zdroje vláken jsou hlavně rychlá expanze a dobrá adaptace na půdní
a klimatické podmínky. Po výsevu roste na daném místě až deset let. K dalším výhodám patří jeho vysoká ekologická užitnost, mužák poskytuje půdě živiny, pomáhá tvorbě humusu, váže uhlík
v půdě a při minimálním použití ochran- ných prostředků poskytuje potravu včelám a dalším živočichům po dlouhou dobu kvetení.
Mužák nemusí poskytovat jen energii
Jedná se o rostlinný druh, který je prototypem obnovitelného, výnosného
a recyklovatelného domácího zdroje surovin. Tyto vlastnosti uznávají vývojáři společnosti Out Nature, dceřiné spo- lečnosti Pre-Zero, která byla založena
za účelem uzavření cyklů, snižováním spotřeby přírodních zdrojů, bráněním vytvářet odpady nebo nalézáním jejich dalšího využití.
V tomto smyslu má být mužák v budouc- nu používán i jinak. Rostliny se sklízejí na podzim, sekají a jsou uloženy v siláži pro další zpracování, tím jsou ve formě vlákna k dispozici po celý rok. Pomocí biotermického procesu jsou části rostlin odděleny a zpracovány na novou, regio- nálně dostupnou a udržitelnou surovinu bez chemikálií a s malou spotřebou vody a energie. Zbývající rostlinné složky se nadále přivádějí do bioplynové stanice jako fermentační substrát.
Až dosud byla buničina z čerstvých vláken primární surovinou pro obalový průmysl na výrobu papíru, kartonu a le- penky, která se získává hlavně z lesa. Čas- to jsou tak akceptovány dlouhé přepravní
trasy a tím i vysoké emise CO2. V dalším procesu má zpracování dřeva vysokou spotřebu energie a také chemikálií. V sou- časnosti navíc roste potřeba obalů na bázi celulózy (s vysokým obsahem prvovlá- ken), protože se stále častěji používají jako alternativa k plastovým obalům.
Po úspěšném vývoji prototypu a počátcích s používáním takových obalů v maloob- chodu se ukázalo, že mužák je opravdu vhodný pro výrobu papíru a navíc má zápornou bilanci CO2. Na rozdíl od např. papírů z trávy lze nechtěný, většinou tmavší lignin již vyplavit během procesu praní a úpravy vlákniny. Některé části rostliny lze přesto i nadále využít k získá- ní energie při výrobě bioplynu a metanu. To znamená, že vlákno z mužáku je kompletně schopné recyklace.
Kvalitativní znaky obalů z mužáku
Vedle využití rostlin pro výrobu papíru jako nové, vyhledávané suroviny s výhod- ným zkrácení materiálových toků a v do- sahu minimální přepravy, má mužák výhody také po technické stránce. Mezi ně patří přirozené zbarvení obalového mate- riálu bez chemického bělení, neprůhled- nost více než z 95 procent, dobrá odolnost proti stlačení (ECT) a roztržení (BST). Materiály docilují dobré vlastnosti při rylování, skládání a vysekávání, včetně bezproblémového zpracování na stáva-
jících strojích a také dobré vlastnosti při tisku běžně používanými postupy.
Obaly z papíru na bázi mužáku byly
v Kauflandu uvedeny pro přímý kontakt s potravinami a ukázaly se jako velmi vhodnou alternativou k ostatním obalům z papíru, lepenky a plastů. Takové obalo- vé materiály budou dále testovány právě jako alternativa k běžným plastovým obalům a budou přispívat k evropské strategii omezení používání plastů „Reset Plastic“.
Regionální projektová skupina společ- nosti OutNature v současné době vyrábí několik stovek tun obalových materiálů
z mužáku s obsahem vláken kolem 50 procent, cílem je zvýšení až na 70 procent. Šíře možných obalů sahá od standard- ních papírových/lepenkových obalů přes individuální řešení s důrazem na výro- bu z přírodních vláken až po rozličné nové kvality papíru a obalů z lisovaných vláken.
Společnost OutNature přeměnila původní zbytkový materiál po výrobě energie
na surovinu pro obalový průmysl. Tento počin byl na konci roku 2020 oceněn Ně- meckou obalovou cenou v kategorii „Nový materiál“ a korunován na začátku roku 2021 následným vítězstvím i v soutěži
o „World Star Award“ udělované World Packaging Organisation (WPO) v kategorii „Packaging Materials & Components“.
 28 PACKAGING 3/2021   26   27   28   29   30