Page 24 - Packaging 3/2021
P. 24

DODAVATELÉ / OBALY
   cen – Save the Planet, porota dospěla k závěru, že vhodným vítězem bude Eco Fit Lid společnosti Seda Inter- national Packaging Group. V tomto případě se jedná o inovativní víčko na kelímek určený pro fast foodové restaurace. Na výrobu zápustného typu víčka byla použita kvalitní lepenka od Stora Enso. Inovativní design ve spojení s kvalitou materiálu je ideálním řešením jak pro teplé, tak i studené nápoje. Je plně recyklova- telný a kompostovatelný, což z něj činí dokonale udržitelnou alternativu zatím k běžně používaným plasto- vým víčkům často používaným v pro- dejnách rychlého občerstvení. Navíc garance bezpečnosti i hygieny je pro výrobce samozřejmostí. Brand Owner byl u přihlášeného vítězného exponá- tu řetězec McDonald’s.
Obaly pod drobnohledem Arniky
Arniku asi není potřeba blíže představovat, tak alespoň ve zkratce. Jedná se o českou neziskovou organi- zaci, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Letos na jaře se kromě jiných aktivit Arnika zapo-
jila i do mezinárodního výzkumu obalů na potraviny v šesti evropských státech a zjistila pro naši společnost celkem alarmující objev. Podle této mezinárodní studie používají české řetězce rychlého občerstvení obaly, které obsahují toxické látky, konkrét- ně škodlivé perfluorované látky, tak- zvané PFAS. Vedle obalů na bagety, hranolky i burgery, využívané český- mi fastfoodovými řetězci, se škodlivé perfluorované látky objevily i v papí- rových nákupních taškách některých řetězců či u ubrousků. PFAS se dostá- vají do obalových materiálů z odpadu na skládkách, průmyslu, omýváním ošetřených výrobků, praním textilu, používáním hasicích pěn apod. PFAS mohou při dlouhodobé kumulované spotřebě způsobovat velké zdravotní problémy (narušují například funkci štítné žlázy, způsobují několik druhů rakoviny, vysokého krevního tlaku atd.). Velkou nevýhodou je, že se tyto látky nerozkládají, kontaminují pit- nou vodu, půdu nebo ovzduší, nalézt je lze prakticky ve všech oceánech
a mořích. Nelze je všechny snadno vyfiltrovat v čistírnách odpadních vod ani jednoduše rozložit, dostateč- ně je nezničí ani spálení ve spalov- nách. Laboratorní zkoušky, které se
týkaly šesti obalových komodit (obal na burgery od KFC, sáček na hranol- ky od McDonald’s, obal na bagetu
od Bageterie Boulevard, papírová nákupní taška Penny Marketu a Li- dlu, a ubrousek od Industrie Celtex), a které provedla pro Arniku VŠCHT, ukázaly, že uvedené obaly škodliviny obsahují. Protože ani naše, ani EU legislativa PFAS nezakazuje (na ev- ropské úrovni se však o zákazu již debatuje), následně došlo k porovnání podle Dánskem tolerované hranice.
Dánsko je totiž zatím jediné, které PFAS zakázalo používat a stanovilo tolerovanou hranici jejich výskytu na úrovni 20 mg/kg TOF (Total Orga- nic Fluorine). Škodlivé látky se však mohou do obalu dostat i recyklací. Jak již proběhlo i naším tiskem, PFAS v současnosti u obalů hodně řeší McDonald’s, který se zavázal do roku 2025 odstranit všechny přidané fluorované sloučeniny z obalových materiálů, do kterých své produkty balí.
   24 PACKAGING 3/2021

   22   23   24   25   26