Page 21 - Packaging 3/2021
P. 21

DODAVATELÉ / INFOSYSTÉMY
  Pro digitalizaci
je integrace klíčová
V současné době hraje téma integrace stále důležitější roli. Integrace ovlivňuje firmu v mnoha aspektech, například v obchodní spolupráci, zapojení zaměstnanců z jiných zemí, propojování sesterských firem i napojení technologií. Pro propojení s obchodními partnery slouží Elektronická výměna dat (EDI). Píše Ing. Petr Dobšovič, obchodní ředitel společnosti Info21.
    Co je EDI
Elektronická výměna dat (EDI – zkratka anglického Electronic Data Interchange) znamená výměnu dat mezi obchodními partnery ve formě datových zpráv. Obchodní dokumen- ty, např. objednávky, dodací listy
a faktury, jsou přenášeny elektronic- ky bez nutnosti ručního zápisu. Struktura zpráv je stanovena řadou předem dohodnutých standardů. Tyto standardy předepisují formáty i da- tové elementy používané při výměně dokumentů. Mezi nejčastěji užívané standardy patří UN/EDIFACT a v au- tomobilovém průmyslu ODETTE.
Princip EDI komunikace
Základem je nahrazení manuálních operací osob digitalizací . Jako příklad je možné uvést zaslání objednávky od zákazníka dodavateli.
V tradičním modelu zahrnuje tyto kroky:
• Zadáníobjednávkyzákazníkem
• VytištěnínebogenerovánídoPDF • Odesláníobjednávky
• Příjemobjednávkydodavatelem
• Přepsáníobjednávky
• Vyřízeníobjednávkydodavatelem
Objednání s EDI zahrnuje jen kroky:
• Zadáníobjednávkyzákazníkem
• EDIkomunikace
• Vyřízeníobjednávkydodavatelem
EDI komunikace je znázorněna
na obrázku
1. Zákazník zadá objednávku ve svém
systému.
2. Po zadání objednávky zákazníkův
systém automaticky vygeneruje EDI
zprávu.
3. Zpráva se transformuje do formátu,
který předepisuje např. standard
UN/EDIFACT.
4. Proběhne zabezpečený a šifrovaný
přenos zprávy k dodavateli.
5. V systému dodavatele se zpráva
přijme.
6. Pracovník dodavatele má k dispozi-
ciobjednávkukvyřízení.
Pro zvládnutí EDI komunikaci je třeba zvolit spolehlivého a zkuše- ného partnera. Společnost Info21 je dodavatelem podnikového systému SAP Business One. Jde o podnikový systém od společnosti SAP, který
je určen pro střední a menší firmy. Obsahuje SAP Integrační platformu, která umožňuje EDI komunikaci
s obchodními partnery.
Zákazník a dodavatel se mohou spolu dohodnout na vzájemné datové výměně dokladů. Odpadá tak práce spojená s přepisováním těchto dokla-
dů a snižuje se chybovost při jejich zadávání.
Pomocí EDI lze přenášet objednávky, odvolávky, dodací listy, faktury, dob- ropisy, avíza atd.
Mezi základní přínosy EDI komuni- kace prostřednictvím SAP Business One patří:
Úspora nákladů
• Úspora za papír pro tisk a poštovné
• Snížení potřeby ručního zadávání dat
• Automatizace procesů při zpracová-
ní obchodních dokumentů
• Zaručená návratnost investice
díky používání standardizované technologie
Zvýšení efektivity
• Informace jsou přenášeny
v reálném čase, což urychluje zpracovávání
• Vyšší přesnost a nižší chybovost,
ke které by mohlo docházet při opa- kovaném ručním zadávání dat
• Sledovatelnost a možnost kontroly všech transakcí
• Žádné mezery v integraci
Zdokonalení podnikových procesů
• Zlepšení spolupráce mezi všemi obchodními partnery různých společností
• Transparentní procesy díky nepře- tržitému toku informací
• Vysoká kvalita informací pro plá- nování výroby, optimalizaci zásob, rychlejší odezvu atd.
Společnost Info21 dokáže díky zku- šenému týmu pracovníků efektivně zavést Elektronickou výměnu dat (EDI) u středních výrobních, logistic- kých i obchodních společností.
PACKAGING 3/2021 21

   19   20   21   22   23